Arbeidsmiljøutvalget

Om Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i Ibestad kommune. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøareidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er:

  • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten.
  • Behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke.
  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak.
  • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.
  • Gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse.
  • For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan arbeidsmiljøutvalget vedta at arbeidsgiver skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet.
  • Utarbeide rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.
Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer
Arbeidsmiljøutvalget i Ibestad består av 6 medlemmer; 3 fra administrasjonen og 3 fra arbeidstakerne:

Administrasjonen: Roe Jenset (rådmann), Sylvi Johansen (HSO-leder) og Willy Aas (oppvekstleder).

Arbeidstakerne: Magne Hallesen (HVO), Ellinor Vang (Delta) og Kirsti Eliseussen (Fagforbundet).

Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden skifter hvert år på å lede arbeidsmiljøutvalget. I 2015 leder arbeidsgiversiden arbeidsmiljøutvalget.

Tilknyttede elementer:

 

Powered by CustomPublish AS