Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Om Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Er du eier av en en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.
 
Kriterier/vilkår
Kommunen vil legge vekt på:
  • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • Arealets størrelse og avkastningsevne
  • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  • Søkerens livssituasjon

aaaDriveplikt og fritak for driveplikt er omhandlet i jordlova §§ 8 og 8a.

En eventuell søknad om fritak må fremmes innen ett år fra overtakelsesdato.

Powered by CustomPublish AS