Elgjakt 2018

Tildeling pr vald

Elgjakt

Om Elgjakt
Fellingsløyve - Fellingstillatelse - Fellingsrapport
Godkjente vald for jakt etter hjortevilt (her; også elg) mottar en årrlig fellingstillatelse fra kommunen. Denne tillatelsen gjelder for et bestemt antall dyr av definerte kjønns- og aldersgrupper som kan felles. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse til valdansvarlig representant. Fellingstillatelse skal være sendt ut innen 15. juni.

Etter at jakta er ferdig er den årlige rapporteringen av fellingsresultatet viktig for å kunne gjennomføre en god viltforvaltning. Det er viktig at de felte individers alder og kjønn blir riktig registrert for å kunne forutsi bestandens videre utvikling i området/kommunen.

Registrering av sett elg
Hvert år registrerer alle elgjaktlagene i Ibestad sine observasjoner av elg hver dag under elgjakta. Denne registreringen skal gjøres digitalt på følgende link: settogskutt.no. Når observasjonene til alle jaktfeltene slås sammen for hele kommunen gir dette et godt bilde på bestandsutviklingen fra år til år i Ibestad. Kommunen legger alle registreringen inn i hjorteviltregisteret som finnes på www.hjortevilt.no Her kan du finne sett-elg observasjonene ned til jaktfeltnivå.

Jegeravgift
Den som skal drive jakte eller fangst i Norge må ha gyldig jegeravgiftsskort. Avgiften gjelder for hele landet og for jaktåret regnet fra og med 1. april til og med 31. mars. Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at man er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og i butikken ved køp av ammunisjon.

Jegerprøve
Jakt og fangst fordrer kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta Jegerprøven.

Jegerregisteret
Jegerregisteret er et sentralt register over alle som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Registeret ligger hos Brønnøysundregistrene.

Tilknyttde elementer:

Eksterne lenker:

 

Powered by CustomPublish AS