Forliksråd

Om Forliksråd
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet behandler ikke straffesaker. Det er både meklingsinstans og domstol. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Krav som er uimotsagt fra debitor kan etter 1. januar 2006 bringes direkte inn for namsmannen for inndrivelse.

Dommer eller andre avgjørelser fra forliksrådene kan bringes inn for tingretten ved stevning eller anke. Den sentrale administrasjonen av forliksrådene er Justisdepartementets ansvar, mens sekretariatsfunksjonen ivaretas av politiet.

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år, jfr. domstolloven § 57.

Forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 har følgende sammensetning:

Representanter:

  • Raymond Johnsen (leder)
  • Nancy Eriksen (nestleder)
  • Sissel Johansen (medlem)

Vararepresentanter:

  • 1. vara - Vibeke Aspdal
  • 2. vara - Hugo G. Olsen
  • 3. vara - Linn K. Henriksen

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS