Gravemelding

Om Gravemelding
Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravinga.
 
For å unngå erstatningsansvar er det viktig å undersøke med de ulike kabeletatene om kabler ligger i gravetraseen.

Skal du grave slik at veger og fortau berøres må egne varslingsplaner for trafikken lages. Utøver må ha godkjent varslingsplan før gravetillatelse kan gis.

Henvendelse til aktuelle ledningseiere kan du lese mer om her:
 
- Telenor/Geomatikk AS
- HLK (Hålogaland Kraft)
 
- Ibestad kommune skal varsles i eget skjema
 
Tilknyttede elementer:
Powered by CustomPublish AS