Høringer

Om høringer
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer). Ibestad kommune annonserer som oftest dette i lokale aviser i forkant. Planene legges også ut på Servicetorget i kommunehuset, Hamnvik.

De enkelte høringsdokumentene finner du her inntil høringsfristen har utløpt:

Her finner du eventuelle planer/dokumenter som p.t. er ute til høring.

Powered by CustomPublish AS