Eldreråd

Harry Jensen_6000x4000
Harry Herleif Jensen er leder i Ibestad eldreråd. Han er utdannet lærer ved Bodø offentlige lærerskole. Harry har jobbet som lærer ved grunnskolen i Ibestad, rektor ved Ibestad videregående skole og saksbehandler i Troms fylkeskommune, utdanningsetaten. Han er pensjonist fra 2009.
 
Om eldrerådet
Eldrerådet er hjemlet i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.1991 nr 76. Kommunen bestemmer selv hvor mange medlemmer rådet skal ha.
 
Eldrerådeter et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som angår levekår for eldre. Det kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Eldrerådet kan gi uttalelser til saker med eldreaspekt som skal behandles i kommunale utvalg, til budsjettforslag/økonomiplan og til planer og utredninger som berører eldre.
 
Rådet har fem medlemmer med personilge varamedlemmer og flertallet av medlemmene i utvalget skal være alderspensjonister fra kommunen. Utvalget velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i utvalget. Pensjonistforeningene i kommunen har rett til å komme med forslag til representanter.

Fire av medlemmene har vært valgt etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen, mens en har vært valgt blant kommunestyrets medlemmer.

Reglene om forholdstallsvalg i kommuneloven gjelder ikke for eldrerådet. Kommunelovens regler om kjønnskvotering må imidlertid antas å gjelde.

I 2015 - 2019 består eldrerådet av følgende personer:

Faste medlemmer
 
Varamedlemer 
 
Harry Jensen (leder) - telefon 47 33 15 42
1. vara: Asbjørg Frantsen - telefon 9511 74 22
 
Ragnhild Arvesen – telefon 94 40 83 64
 
2. vara: Per Anders Strand - telefon 9073 36 54
 
Marthe Stensen – telefon 97 58 13 30
(Kommunestyrets representant)
 
Solbjørg Jacobsen
(Personlig vara for Marthe Stensen)
 
Ronald Coucheron – telefon 95 02 26 29
 
 
 
Svanhild Johansen - telefon 48 28 08 51  

Eksterne elementer:

Powered by CustomPublish AS