www.ibestad.kommune.no

Råd, utvalg og nemnder

Reglene om opprettelse og valg av kommunale nemnder finnes i kommuneloven §§ 10-12, 14, 27 og 35-38. Når det gjelder opprettelse av folkevalgte organer, gir lovgivningen stor frihet til den enkelte kommune til å organisere strukturen slik det finnes passende ut fra lokale forhold. Det er få nemnder som er obligatoriske etter særlovgivningen.

Følgende nemnder er lovpålagt:

Med unntak av de lovpålagte nemndene er det kommunestyret som:

Uttrykket "nemnd" i kommuneloven er en fellesbetegnelse som omfatter:

  1. Faste utvalg
  2. Styre og råd for kommunale bedrifter
  3. Interkommunale samarbeidsorganer
  4. Komiteer
  5. Kontrollutvalg
  6. Kommunedelsutvalg

Det har etter hvert blitt ganske vanlig å dele kommunestyret inn i komiteer som forbereder saker og innstiller overfor det øverste organ. Slike "rene" komiteer - uten beslutningsmyndighet og uten kompetanse til å sende en sak tilbake til administrasjonen -  er ikke en "komitè" i kommunelovens forstand. Reglene i kommunelovens saksbehandlingskapittel gjelder dermed ikke. Komiteenes virksomhet må bygge på reglementer etter § 39 nr. 1 i kommuneloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har likevel anbefalt at reglene i kommuneloven legges til grunn så langt det er mulig.

For slike "rene" komiteer kommer ikke reglene om kjønnsrepresentasjon i faste utvalg m.v. til anvendelse. Det er imidlertid et vilkår at disse gruppene ikke tildeles myndighet til å treffe vedtak. I så fall er det ikke lenger kommunestyret, men "komiteen" som behandler saken. Reglene om kjønnsrepresentasjon vil da komme til anvendelse.

Ofte brukes også begrepet "komite" om et organ - som i tillegg til å innstille - også har delegert beslutningsmyndighet. Denne typen komitè er et fast utvalg i kommunelovens forstand (jf. § 10 nr. 2).

Tilknyttede elementer: