Viltnemnd

Om Viltnemnd
En viltnemnd er en kommunal nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av viltloven, som i paragraf 4 første ledd bestemmer at viltforvaltning ligger til kommunen. Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens paragraf 6.

Viltnemndene var opprinnelig statlige organer som skulle ivareta viltlovens forvaltningsoppgaver på kommunenivå. I 1993 ble disse oppgavene overført til kommunene, og det var opp til hver kommune å finne en praktisk organisering av dette. Noen kommuner avviklet viltnemndene og la oppgavene til andre kommunale organer, men mange kommuner valgte å opprettholde en valgt viltnemnd som eget utvalg, under henvisning til at viltforvaltning er et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.

I Ibestad er følgende satt:
Viltnemda skal:
- Sikre en utvikling som er til beste for kommunens befolkning, herunder spesielt å sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens storviltbestand.
- Utarbeide forslag til jaktkvoter
- Kartlegge beitetrykk

Viltnemnda består i perioden 2015 - 2019 av følgende personer:

   Medlemmer Vararepresentanter
Gruppe B  Stig Åge Steen, Ap - leder
(tlf: 97137831)
1. vara: Karstein Kristoffersen, Afl
Gruppe A  Lars Skog, H - nestleder 
(tlf. 91133384)
2. vara: Knut-Børge Meyer, Sp 
Gruppe A  Thomas Tøllefsen, Afl  3. vara: Hallstein Johnsen, H
Gruppe A  Dagmar Roll Valen, Sp 4. vara: Kim Tore Dons, Sp 
Gruppe A  Asbjørg Frantsen, H
 
     

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS