Informasjon om kommunalt utviklingsfond

Søknad til kommunalt utviklingsfond

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen.

Følgende type prosjekter prioriteres:
- Utviklingsprosjekter
- Samarbeidsprosjekter
- Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom

Følgende kan ikke støttes:
- Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter
- Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg
- Virksomhet som mottar løpende støtte over offentlige budsjett
- Generell driftsstøtte (unntatt til utkantbutikker etter spesielle regler)
- Gjeldsanering
- Prosjekter som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på søknadstidspunktet

Maksimale støttesatser og beløp:
Støtte kan gis som tilskudd og lån. Den samlede offentlige støtten til prosjektet/bedriften målt i prosent av summen av de kostnadene som kan inngå i beregningsgrunnlaget for støtte til de ulike formålene, benevnes som Brutto tilskuddsekvivalent (BTE). Nedenfor følger en oversikt over maksimal støtte som kan gis til små og mellomstore bedrifter.

 

 

Type støtte BTE
Investeringsstøtte 25 %
Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling (”myk støtte”) 50 %
Støtte til opplæring * 40 % (75 %)
Støtte til forskning og utvikling ** 40 % (65 %)
Bagatellmessig støtte ***  


* 40 % til generell opplæring
75 % til spesifikk opplæring
** 40 % til utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet
65 % til industriell forskning og tekniske forstudier
*** Støtten gis uavhengig av bedriftsstørrelse og type kostnader og virksomhet, med unntak av støtte til eksportstøtte tiltak, til transport eller til primær stålproduksjon (EKSF-stål). En bedrift kan motta til sammen inntil 100 000 EURO i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Bagatellmessig støtte kan imidlertid ikke brukes til å ”toppe” det totale støttenivået innenfor en godkjent ordning slik at man overstiger det maksimale beløpet som er tillatt/godkjent for enkelttildelinger under ordningen

Krav til søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond.

En søknad om støtte (tilskudd eller lån) skal inneholde minst følgende punkter:

1. Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto og fullstendige adresse.
2. Formål med søknaden (Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor prosjektet bør støttes)
3. Bakgrunn for prosjektet (Hva er problemet/utfordringen som skal løses)
4. Kostnadsplan (Hvor mye koster ”hele” prosjektet, og hvor mye koster de enkelte delene/arbeidene/tjenestene)
5. Finansieringsplan (Hvem skal betale - hvor søkes om andre eventuelle lån og tilskudd og hvor stor egenandel eller egenkapital har søker)
6. Organisering (Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem skal delta og hva skal de ha ansvaret for)
7. Tidsplan (Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være ferdig)
8. Samarbeidspartnere og faglig bistand (Hvem andre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn ekstern kompetanse eller faglig hjelp)
9. Forventede resultater - (Hva skal man oppnå av resultater, ”hvor mye”, og ”når”)
10. Vedlegg som kreves, skatteattest, selvangivelse, mv.

Saksbehandling
Søknader saksbehandles av økonomi- og utviklingsenheten, deretter gir rådmannen en innstilling til fondsstyret, som fatter vedtak i saken. Unntaket er søknader som åpenbart faller utenfor retningslinjene. Disse kan avvises av rådmannen.

Retningslinjer for utviklingsfond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CustomPublish AS