Klientutvalg

Om klientutvalget
Klientutvalget er frivillig. Sosial- og barneverntjenesteloven tillegger i utgangspunktet all myndigheten i denne type saker til det administrative nivået – til rådmannen på sosialområdet og til leder av barnevernsadministrasjonen i barnevernssaker. Kommunestyret i den enkelte kommune kan imidlertid velge å opprette et klientutvalg med myndighet i denne type saker. Utvalget skal ha fem medlemmer. Kommunestyret i Ibestad har valgt å opprette et slikt utvalg. Klientutvalget i Ibestad behandler prinsipielle klientsaker, og trekker på denne måten opp retningslinjer/etablerer praksis i forhold til lignende saker. Utvalget skal ha fem medlemmer med varamedlemmer.

Utvalget velges etter reglene om forholdsvalg, med mindre det blir enighet om noe annet. Kommunelovens regler om kjønnskvotering gjelder.

I 2015 - 2019 er det ikke valgt klientutvalg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Powered by CustomPublish AS