Komiteene

Ibestad kommunestyre ønsket økt fokus på samfunnsutviklerrollen. Som et ledd i dette ble det opprettet tre komiteer. Disse var: Samferdselskomite,  Kulturkomite og Næringskomite. Vedtak om etablering av disse komiteen ble gjort i kommunestyret 10. mars 2005 - saks nr PS 0010/05.

  • Komiteene skal ha fem medlemmer. Komiteen velges for kommunestyreperioden og velges ved forholdstallsvalg
  • Kommunestyret velger medlemmer til komiteen og blant medlemmene, leder og nestleder. Ved avstemming stemmer alle medlemmene
  • Komiteen har ingen avgjørelsesmyndighet med mindre kommunestyret gir slik myndighet i enkeltsaker
  • Rådmannen plikter å stille sekretariat til rådighet for komiteene, og forestå saksbehandling for disse
  • All informasjon som tilflyter kommunen i de saker som naturlig hører inn under dens arbeidsområde skal fremlegge komiteen
  • Komiteen skal ha forberedende behandling av saker som hører naturlig inn under hver komite og skal gi veiledende uttalelse som vedlegges saken ved videre behandling
  • Komiteene skal utarbeide forslag til strategisk næringsplan, samferdselsplan og kulturplan. Komiteene forutsettes å trekke de berørte parter – slik som næringsliv, lag og foreninger og andre – inn i planarbeidet. Planene forutsettes å foreligge innen 1. mars 2006

Ibestad kommunestyre vedtok i møte 19.12.07 jfr. Sak 07/00501 å endre komité for kultur til; komité for kultur og fritid. Komité for samferdsel til; komité for kommunikasjon og samferdsel. Komité for næring til; komitè for næring og utvikling. Bortsett fra navneendringene til komiteene har ikke kommunestyret delegert andre myndigheter til komiteene.

Komitè for næring og utvikling har senere opphørt/ikke valgt.

14.06.2012 ble det opprettet en ny komite; komite for investeringsprosjekter - byggekomite.

Powered by CustomPublish AS