Kommunale grunnlagsinvesteringer

De regionale utviklingsmidlene – kap. 551, post 60 - forvaltes av fylkeskommunene og skal brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle kommuner i Troms fylke er innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdeprtementet  (KMD), og midlene skal benyttes i henhold til departementets målstruktur.

 

Det kan gis støtte til:

    Vannverksutbygging
    Næringsarealer
    Industrikaier og kaier til næringsformål

Krav til søknad, utforming og vedlegg går fram av Retningslinjer for kommunale grunnlagsinvesteringer.

Hvem kan søke?

Kommuner, regioner og organisasjoner kan søke om prosjektstøtte.

Bedrifter må henvende seg til Innovasjon Norge Troms og Svalbard, eller ta kontakt med fylkeskommunens øvrige bedriftsrettede virkemidler (VRI, RFF, Spillemidler, Transportstøtte osv.)

Private  vannverk: 

Private  vannverk  som  søker  egenutbygging  framfor  å  inngå  i  kommunal
utbygging  må  ha  dette  omforent  med  kommunen  og  må  være  en  del  av  kommunens
hovedplan  vann.  Kommunen  må
forplikte  seg  gjennom  tilskudd,  arbeid  eller  på  annen  måte
som synliggjøres i søknaden.

Om kommunale grunnlagsinvesteringer:

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/naeringsutvikling/tilskuddsordninger/regionale-utviklingsmidler/kommunale-grunnlagsinvesteringer/

Retningslinjer:

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3484/kommunale-grunnlagsinvesteringer-28-03-14.pdf

Søkand:

https://regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?Forvalter=Troms%20fylkeskommune

Powered by CustomPublish AS