Nyheter » Tilleggsmeny » Arealplanen » Artikkel

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN:

Ibestad kommune har i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11, § 11-14, vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2012-2023 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 4.4.2012- 16.5.2012

 

IBESTAD KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN:

Ibestad kommune har i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11, § 11-14, vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2012-2023 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 4.4.2012- 16.5.2012.

Arealplanen består av en tekstdel med planbestemmelser, beskrivelse, plankart, samt konsekvensutredning.

Planen omfatter regulering for arealbruk i kommunen slik som boligområder (ikke fritidsbebyggelse) Råstoffutvinning, næring, landbruk-, natur- og friluftsområder, bruk og vern av sjø og vassdrag og viktige ledd i kommunikasjonssystemet/infrastrukturen.

Forslag til arealplan er lagt ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset i Hamnvik, Ibestad.

Planen er også lagt ut på kommunenes hjemmesider i de tilknyttede filene nedenfor.

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig til Ibestad kommune, innen 16.5.2012.

Ibestad kommune, Plan, næring og utvikling. 9450 Hamnvik.

www.ibestad.kommune.no

E-post:

 

postmottak@ibestad.kommune.no

Kontaktperson Geir Sætre.

 

Powered by CustomPublish AS