Kontrollutvalg for alkoholsaker

Om kontrollutvalg for alkoholsaker
I hht alkohollovens § 1-9 skal det velges et kommunalt kontrollorgan til å foreslå kontroller med skjenking og salg av alkoholholdige drikker i kommunen, jfr også forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
 

I perioden 2015 - 2019 er funksjonen tillagt formannskapet.

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS