Nyheter » Tilleggsmeny » Arealplanen » Artikkel

Møtereferat - Folkemøte 13. august i Hamnvik

I August ble det avviklet folkemøte I Flerbrukshallen. Hensikten med møtet var å få innspill fra befolkningen på hvordan arealene I kommunen kan brukes til beste for utviklingen I kommunen, for å lykkes innen kommunens prioriterte satsningsområder;

 Næringsutvikling (landbruk, fiskeri/havbruk, industri, reiseliv)
 Kompetanseutvikling
 Stedsutvikling og infrastruktur
 Tiltak for satsing på ungdom og kvinner

Målsetningene er definert i de strategiske planene for kommunen; Strategisk næringslivsplan, Samferdselsplan for Ibestad kommune, Kulturplan for Ibestad kommune, Strategisk reiselivsplan, Plan for havbruk (til revidering).

På møtet ble følgende problemstillinger diskutert:

1. Hvor bør en ha næringsetablering? (landbruk, fiskeri/havbruk, reiseliv, industri)

Innspill:
 Hvor er det naturlig å lokalisere ulike type næringer i kommunen?
 Hvilke områder er spesielt egnet for framtidsrettet landbruk?
 Hvilke områder er viktige for ulike typer reiseliv?
 Aktuell lokalisering til andre næringsetableringer?

2. Bør en verne/beskytte noen flere områder i kommunen?
(dyrket mark, verneverdig natur, kulturminner har eget vern)

Innspill:
 Viktige utfartsområder og rekreasjonsområder for fastboende og tilreisende
 Viktige naturområder og kulturlandskap.
 Viktige områder for reiselivsnæringen

3. Hvilket boligmønster ønsker vi i Ibestad kommune?

Innspill:
 Boligfelt, spredt bebyggelse eller fortettning i bygdene?

Dette må sees i sammenheng med aktuell næringsutvikling, bomiljø, etablert og ønsket skolestruktur, avstand til trafikknutepunkter og annen nødvendig infrastruktur (vei, kloakk, vannforsyning, strøm, breibånd og lignende)

4. Hvilken fritidsbebyggelse ønsker vi å ha i Ibestad kommune?

Innspill:
 Fortettning i eksisterende utbyggingsområder, eller etablering i nye områder?
 Skal fritidsbebyggelsen plasseres i samme område som boligbebyggelse, eller holdes adskilt?
 Hvordan ivareta reiselivets behov? Bør reiselivet gis fortrinn?
 Flytebrygger /havner eller selvstendige naust?

Referat fra møtet PDF document ODT document

Powered by CustomPublish AS