Ny ordning for naturskadeerstatning innføres 01.01.2017

Landbruksdirektoratet har siden 1961 forvaltet den statlige erstatningsordningen for naturskader. Ordningen dekker naturskade på fast eiendom og løsøre som ikke dekkes av alminnelig forsikring. Ordningen er viktig for alle privatpersoner, veilag og andre virksomheter som utsettes for naturskade. Den 1. januar 2017 trer en ny lov for naturskadeerstatning i kraft.

Naturskade

Om Naturskade
Det fins naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Naturskadeloven regulerer det offentliges tilbud om erstatning for slike skader. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må
  • skaden direkte skyldes naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.)
  • skaden ikke umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke, angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp e.l.
  • skaden ikke være skjedd på avling på rot,
  • skaden ikke gjelde skip og småbåter og ting i disse, luftfartøy, antenner, skilt o.l., kontanter eller verdipapir

Mer om naturskadeerstatning

 

Når en naturskade (skred, storm, jordskjelv mv) er årsak til skade, kan det søkes om økonomisk bistande til utbedring av skaden. Lokal myndighet er lensmannen.


Når det ønskes gjennomført forebyggende tiltak som ønskes finansiert av naturskadefondet må søknad sendes gjennom kommunen.

 

Kriterier/vilkår
For å ha krav på erstatning fra Statens naturskadefond må disse vilkårene være oppfylt
  • det må ikke være adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning
  • den skadelidte må ikke ha krav på erstatning av tredjemann
  • naturskaden må være skjedd på fast gods i Norge eller på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge
  • skaden må ikke ha skjedd på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, eller der noen av disse har en framtredende økonomisk interesse
  • skaden må være meldt til lensmannen senest fire uker etter at skaden er inntrådt
  • skaden må være taksert

Krav til dokumentasjon:
Risiko for at skadesituasjon skal oppstå må utredes, plan for tiltak må utarbeides, og tiltaket skal enten fjerne eller redusere faren for naturskade, eller fjerne/redusere sjansen for skade på byggverk.

 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema
Disse sakene er ofte kompliserte og vanskelige å få gjennom. Saken bør drøftes i kontakt med saksbehandler før utarbeiding av prosjekt.

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond, er det en egenandel på 10 000 kroner. Erstatningen reduseres med 15 prosent av beregningsgrunnlaget.

Behandling etter plan og bygningsloven av selve tiltaket når plan foreligger. Grunneier har et selvstendig for sin eiendom, men kan søke bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot erosjon mv. Kommunen har en lokal forvalterrolle iht. flere lovverk. I forhold til elvefoebygginger er kommunen bindeledd mellom grunneier og NVE. Når det søkes om forebyggende tiltak som ønskes finansiert av naturskadefondet må planene være godkjent av kommunen, og oftest forventes det fra naturskadefondet at kommunen vurderer tiltaket som så viktig at kommunen vil bidra i sikringstiltaket.

Viktige interesser er bygninger, infrastruktur, allmenne interesser.

 

Powered by CustomPublish AS