Straumskjærvika planområde

Varsel om oppstart av detaljregulering, Straumskjærvika bolig- og hytteområde.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av privat detaljregulering av eiendom gnr 109 bnr 9, Straumen på Andørja i Ibestad kommune.

Flytting av oppdrettsanlegg - Svartskjær

KUNNGJØRING - OFFENTLIG ETTERSYN

Breivoll industriområde

Varsel om sprengningsarbeider

Kunngjøring egengodkjenning av reguleringsplan: Enkeltsteinen næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Ibestad kommunestyre i sak 35/2018 vedtok reguleringsplan for Enkeltsteinen næringsområde. Vedtaket er datert 8.11.18.

Varsel om anleggsarbeid

Oppstart Breivoll trinn2

Ottar Bergersen og Sønner AS har nå startet arbeidet med trinn2 på Breivoll industriområde.

Hiking in beautiful Ibestad

Turbeskrivelser til turkart på engelsk.

If you want to go hiking in Ibestad, here's the text from our Ibestad-map in english!

Vedtak om omregulering, Nøysomheten- Sykehjemstomt

Det informeres herved at Plan, næring og utvikling iht. Ibestad kommunes delegeringsreglement kapittel 37. 37.1- kulepkt. 11., 37.2- kulepkt. 3. og 37.3., har gjort vedtak om reguleringsendring av planen for Nøysomheten fra 1974.

Utlysning av tilskuddsmidler for å bedre vannmiljøet i Troms

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Powered by CustomPublish AS