Oppstart av planarbeid - Engenes havn

I medhold av PBLs § 12-9 varsles med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for ENGENES HAVN i Ibestad kommune. Forslag til planprogram er utarbeidet etter reglene i § 4-1, og legges med dette ut til offentlig ettersyn med varsel om oppstart av planarbeidet.

På oppdrag fra Ibestad kommune skal Rambøll utarbeide detaljregulering for havneområdet på Engenes. Planområdet omfatter område på land og sjø som vist på kartutsnittet. Planforslagets intensjon er å utvide dagens havnetilbud til båter over 125 fot. Planformålet er havn og formål som er naturlig å knytte til havn. Merknader for planarbeidet kan sendes til:

Rambøll, Postboks 117, 9252 Tromsø

Eller elektronisk til: firmapost.tromso@ramboll.no

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Rambøll, mobil 98663381.

Frist for merknader er 1. august 2014.

Utlysning med tegning: Her

Planprogram: Her

Powered by CustomPublish AS