Uttalelsesfrist 5.7.2019

Engenes næringsområde, Ånderkleiva. Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet i Ibestad kommune har i medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11, i møte den 23.5.2019, sak 45/19, vedtatt å legge utvidet regulering av Engenes næringsområde, Ånderkleiva, ut på høring og offentlig ettersyn.

Straumskjærvika planområde

Varsel om oppstart av detaljregulering, Straumskjærvika bolig- og hytteområde.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av privat detaljregulering av eiendom gnr 109 bnr 9, Straumen på Andørja i Ibestad kommune.

Kunngjøring egengodkjenning av reguleringsplan: Enkeltsteinen næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Ibestad kommunestyre i sak 35/2018 vedtok reguleringsplan for Enkeltsteinen næringsområde. Vedtaket er datert 8.11.18.

Vedtak om omregulering, Nøysomheten- Sykehjemstomt

Det informeres herved at Plan, næring og utvikling iht. Ibestad kommunes delegeringsreglement kapittel 37. 37.1- kulepkt. 11., 37.2- kulepkt. 3. og 37.3., har gjort vedtak om reguleringsendring av planen for Nøysomheten fra 1974.
Enkeltsteinen

Høring og offentlig ettersyn. Områderegulering Enkeltsteinen næringsområde.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11 vedtok formannskapet i Ibestad kommune i møte 28.6.2018 å fremme forslaget til «Detaljreguleringsplan Enkeltstein Næringsområde» med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for offentlig høring og ettersyn.

I forbindelse med planlegging av nytt sykehjem, søkes det om reguleringsendring

Varsel om reguleringsendring

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering, Andørja Adventure, Engenes

I henhold av Plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Ibestad kommune i møte 16.2.2017 vedtatt å sende forslag til detaljregulering Andørja Adventure, Engenes, med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og bestemmelser ut på høring.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 22.februar til og med 5. april 2017, og består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser. Disse kan leses her i PDF-format.

Powered by CustomPublish AS