Om Renovasjon
Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar.

Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift. BETALINGSSATSER

aaaDette er en lovpålagt tjeneste.Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren (se "Tilknyttede elementer" nedenfor).

Ibestad kommune er tilknyttet Hålogland Ressursselskap IKS (HRS). HRS IKS er et interkommunalt selskap som ble etablert i 1990 og eies av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms; Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord. Selskapets administrasjon ligger i Narvik. Produksjonen omfatter innsamling, mottak, sortering og prosessering av husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.

Følgende fremgår av selskapsavtalen § 4 følgende:

"Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv transport,  mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. ...."
 

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS