Vannforsyning

Om Vannforsyning
Ibestad kommune har følgende private- og kommunale vannverk:
Vannverk  Nedslagsfelt Kontaktperson/spørsmål kan rettes til
Ibestad vassverk se nedslagsfelt på denne linken Knut Mathisen, telefon 77 09 54 95
Å- og Ånstad vannverk se nedslagsfelt på denne linken  
Ytre Andørja vannverk se nedslagsfelt på denne linken  Ibestad kommune v/Trond Hanssen, telefon 77 09 90 00
Fornes vannverk se nedslagsfelt på denne linken  
Sørrollnes vassverk se nedslagsfelt på denne linken  

Gebyrer følger kommunens gebyrregulativ.

For å oppfylle kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) om at "Drikkevann skal, når det stilles til disposisjon for brukeren, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge" er det nødvendig å beskytte vannkilden best mulig mot potensielle forurensninger.

For Ibestad vassverk er nedslagsfeltet og kildene derfor belagt med begrensninger/restriksjoner i forhold til bruk av omgivelsene.

Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann . Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann. Man må også bestrebe at vannverkene tilfredsstiller kravene for overnevnte forskrift slik at de kan bli offentlig godkjent

Overvåking av nedslagsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren.

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig, i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium. Kloreringen av vannet vil bli automatisk sjekket flere ganger daglig.

For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet, tas det prøver på inntaksledningene i de forskjellige vannverkene jevnlig. I tillegg tas det prøver på ledningsnettet og av råvannet i nedslagsfeltet.

Man ser etter i hovedsak etter tre hovedgrupper av sykdomsfremkallende mikroorganismer:

* Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier) Trives best ved 37 grader
* Termotolerante koliforme bakterier. (nye tarmbakterier, som kan indikere at vannet er smittet med fersk kloakk)
* Cyster av vann-parasitter (eksempelvis Giardia og Cryptosporidium) Disse kan bl.a. forårsake diaré


Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet, derfor blir kopi av alle laboratorieanalyser sendt direkte fra laboratoriet til Mattilsynet i Harstad. Kommunelegen i Ibestad mottar også kopi av vannprøvene.

Generell info om ferskvann:

  • Hardt vann inneholder mye av mineralet kalsium (kalk) og skummer lite ved bruk av vaskemidler
  • Bløtt vann inneholder lite mineraler som kalsium (kalk) og magnesium - dette vannet gir mye skum
  • Surt vann inneholder lite kalk. Surt vann over tid tærer på kopperledninger i bygninger og på støpejernsledninger i jorda slik at rørene kan gro igjen. Støpejernsledningene må høytrykkspyles med jevne mellomrom. Dette gjøres fortrinnsvis om våren.

Fargen i drikkevannet kan komme av at humus er oppløst i vannet. Langvarig plaskende regnvær, særlig om høsten, kan kan føre til at humus frigjøres - dette kan gi vannet et gyllenbrunt skjær. Humus er i hovedsak nedbrutte planterester. Vann som renner gjennom myr-områder vil inneholde planterester og dermed humus.

Brunt drikkevann kan vi få i kranene ved brå forandringer i trykk eller i strømningsretning. Belegget som avsettes i rørene gjennom året, vil kunne løsne sammen med rust fra jernrør. Disse partiklene skaper det vi gjerne kaller brunt vann. Helsemessig er brunt vann helt trygt, men hvitvasken bør sløyfes inntil forholdene er blitt normale igjen.

Oppdager man eller har man mistanke om forurensninger i nedslagfeltet til drikkevannskildene, skal man ta kontakt med sentralbordet på telefon 77 09 90 00. Knut Mathisen kan også kontaktes på telefon 77 09 54 95 eller vakttelefon 95 78 01 03 dersom Ibestad vassverks vann er forurenset.

Eksterne linker:

Powered by CustomPublish AS