Forslag planprogram idrett, og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014-2025

Varsel om oppstart planarbeid

Forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet perioden 2014 - 2025

 

Etter plan og bygningslovens bestemmelser § 5-2. kunngjøres det herved start av utarbeidelse av ovennevnte planprogram. Merknader og innspill til planen må være Ibestad kommune, oppvekstseksjonen v/kultur i hende innen 8. desember 2013.

 

Ibestad kommune ved oppvekst/kultur ønsker nå innspill fra dere som driver aktiviteter ute i kommunens mang klubber og sammenslutninger, over følgende tema:

  1. Kartlegging av eksisterende anlegg og aktiviteter i kommunen.
  • Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
  • Registrering av status på idrettsanlegg i deres nærmiljø eller område
  • Registrering av aktiviteter som foregår i deres lag og foreninger.
  • Registrering av uorganisert aktivitet i grendene gjennom idrettslag og velforeninger. Eks turveier, badeplasser osv.
  1. Forslag til nye anlegg og aktiviteter i kommunen
  • Innspill fra deres lag /forening/enkeltperson om tiltak og planer på nye anlegg som planlegges i nærområdet
  • Innspill fra aktuelle lag og foreninger om tiltak og planer på nye aktiviteter som laget planlegger.
  • Er det behov for nye anlegg og aktiviteter?

Husk at merknader og innspill til planarbeidet må være kommunen i hende innen

 8. desember 2013.  Innspillene sendes:

 

Ibestad kommune, kulturkontoret, 9450 Hamnvik eller

postmottak@ibestad.kommune.no

 

Det er lagt opp til at planforslaget skal legges ut på høring i januar/februar 2014. Det er da mulighet til å komme med en høringsuttalelse.

 

Skulle det være spørsmål eller kommentarer til planprosessen kan undertegnede treffes på

e-post annie.mikalsen@ibestad.kommune.no, tlf 77 09 90 00 eller mobil 948 34 413.

 

Ser frem til mange innspill på eksisterende og nye anlegg og aktiviteter.

 

Høringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicetorg, Ibestad folkebibliotek og Ibestad Frivilligsentral samt kommunens hjemmeside (www.ibestad.kommune.no) og Ibestadportalen www.ibestadportalen.no

 

 

Forslag til planprogram finner du her.

 

Skjema for kartlegging av anlegg og aktiviteter ligger her.

 

Powered by CustomPublish AS