Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. februar kl. 08:56

Vi arbeider for tiden med et nytt nettsted. Vi beklager de ulempene det medfører.

Les mer clear

Tilskuddsordninger

Om Tilskudd i landbruket (her; også jord- og skogbruk)
Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren, bygdeutviklingsmidler (BU-midler) for utredning og tilrettelegging.

I det følgende vil du finne informasjon/linker til ulike tilskuddsordninger/virkemidler.

Tilskudd fra Statens landbruksforvaltning
Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsorndinger som Landbruksdirektoratet forvalter: Her
 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:
 • skogkultur
 • veibygging
 • miljøtiltak i skog
 • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Den som kan søke er skogeier og søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen. Aktuell skjema er SLF-920 og SLF-909.

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

 • veibygging
 • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi)

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

Kriterier/vilkår
Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til
 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

aaaEksEksterne lenker:

Produksjonstilskudd i jordbruket
Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av
 • jordbruksareal
 • grønt- og potetproduksjon
 • husdyrhold

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Landbruksdirektoratet har gjort søknadsskjemaet som skal benyttes tilgjengelig i Altinn Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfristene er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til. Foretak som leverer søknaden etter disse oppsatte fristene får tilskuddet redusert med kr 1000 pr virkedag søknaden er levert etter fristen.

Kriterier/vilkår
Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

aaaOrdningen er hjemlet i jordloven §§ 3 og 18.

Eksterne lenker:

___Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.
 
Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.
 
Kriterier/vilkår/veiledning
Ordningen gjelder for landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet.
 
For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

aaa___Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen til dette formålet. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18.

Den som kan søke er foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Søknadsfrist for SMIL midler er 1. mai hvert år.

Kriterier/vilkår
Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (SLF-430). Kommunen kan gi deg veiledning.Søkere som er pålagt å ha miljøplan, skal vedlegge miljøplan trinn 2. For at du skal få innvilget tilskuddet, kan det stilles bestemte vilkår til miljøtiltaket.
 
aaaEksterne lenker:

 

 

Publisert | Oppdatert 29. mai 2015