Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker. Dette gjelder straffesaker som er oversendt fra politiet, og sivile saker som er innmeldt av partene selv. Konfliktrådet behandler saken gjennom mekling. Dette betyr at partene møtes sammen med upartisk megler som tilrettelegger for dialog og hjelper til med å lage en avtale. Megleren skal påse at begge parters interesser blir ivaretatt.

I straffesaker er Konfliktrådet et alternativ til tradisjonell straffeforfølging. Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for å få hjelp til å vurdere om en konflikt er egnet for megling. Bruk av konfliktrådet er basert på frivillighet fra begge parter og all bistand er gratis.

Ibestad er tilknyttet Midtre-Hålogaland konfliktråd. Kontaktinformasjon:

midtrehaalogaland@konfliktraadet.no

Telefon 22 77 71 65

Besøksadresse: Storgata 24, 8300 Svolvær

Postadresse: Postboks 430, 8301 Svolvær

Tilknyttede elementer: