Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. «Rammeplan for barnehagen s.37»

Rammeplan for barnehagen er retningsgivende for det pedagogiske innholdet. Barnehagens mål og aktiviteter knyttes opp mot rammeplanens føringer, lokale rammer og satsingsområder, sammen med våre verdier. Vi utarbeider periodeplaner som beskriver hvordan vi arbeider konkret med årsplanen.

Arbeidet ledes av daglig leder og avdelingenes pedagogiske ledere i samarbeid med øvrig personale.

Årsplanen bygger på: Barnehageloven, Rammeplanen med temahefter, stortingsmeldinger og vedtektene for de kommunale barnehagene i Ibestad. Årsplanen trekker frem en del hovedlinjer for mål og innhold i barnehagen. Personalet bruker planen som et arbeidsredskap i den videre planleggingen i barnehagen. Månedsplanen for avdelingen vil være det som konkretiserer og forteller hva vi til en hver tid jobber med.

Årsplanen skal gi barnehagens eier, foreldre/foresatte, samarbeidspartnere og andre interesserte konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og metoder. Barnehageloven ble revidert og ny lov tredde i kraft 01.08.2016, mens rammeplanen for barnehagen ble endret og tredde i kraft 01.08.17. I rammeplanen står det helt konkret hva det forventes at en årsplan skal inneholde.

Årsplan for Ånstad barnehage barnehageåret 19 20 finner du her

Årsplan for Hamnvik barnehage barnehageåret 19 20 finner du her