Om barnehage
Ibestad kommune har to kommunale barnehager - Hamnvik barnehage og Ånstad barnehage.

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
Målgruppe
Barn 0 - 6 år som er bosatt i kommunen.
 
Kriterier/vilkår
Disse blir prioritert ved opptak:
  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten
  • Barn fra familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming
  • Barn av enslig forsørger som er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Hovedregelen er at de barn som har størst beov for brnehagetilbud får plass først.

Åpningstid
Hamnvik barnehage og Ånstad barnehage har åpningstid mandag til fredag fra kl 0700 til kl 1615.

Ibetad kommunestyret fattet følgende vedtak 12.06.2014 om åpningstid og maks oppholdstid i barnehagen: Her

Pris for tjenesten
Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere, og foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. barn eller flere barn.


Betalingssatser

Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Har du spørsmål vedrørende utfylling av søknadsskjemaet, kontakt styrer i barnehagen eller oppvekstleder i kommunen.

Tilknyttede elementer:

Vedtekter

Søknadsskjema

Årsplan 2018 2019 Hamnvik barnehage

Årsplan 2018 2019 Ånstad barnehage

Skole- og barnehagerute

Eksterne lenker:

Barnehageloven

Lov om barneverntjenester

Forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandlingsregler ved oppgak i barnehage

Kvalitet i barnehagen

Rammeplan for barnehagen - støtteressurser

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ofte stilte spørsmål om barnehage

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)