Hva tilbyr vi?

Vi gir tjenester med hjemmel i pasientrettighetsloven og i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Målet for tjenesten er:
Å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne på en måte som fremmer trygghet, bidrar til likeverd og likestilling og forebygger sosiale problemer, samt tilrettelegge for mestring av ferdigheter som kreves i dagliglivet.
 Vi ønsker å levere et likeverdig tjenestetilbud med god kvalitet, som sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt hverdag, med mangfoldige impulser. Tjenesten har fokus på mestring, identitetsbygging og godt selvbilde. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes behov, som ivaretar respekten for den enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på en best mulig måte.

 

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger 

Ibestad kommune vedtok i 2010 å bosette enslig mindreårige flyktninger. De første enslig mindreårige flyktningene kom i desember samme år.

Kommunestyret i Ibestad har vedtatt at kommunen skal bosette enslige mindreårige flyktninger, fortrinnsvis under 15 år. Ibestad kommune har bosatt ungdommer på forespørsel fra Bufetat. Tilbudet til ungdommene gis med utgangspunkt i barnevernloven. Alle under 18 år har egen verge. 

Fra 2018 har det ikke kommet forespørsel om bosetting og bofellesskapet har nå redusert sin kapasitet i henhold til endra behov.

Våre ansatte

Tjenesten har ca 15 ansatt som jobber i turnus. Tjenesten er per i dag bemannet hele døgnet.
Blant våre ansatte finner du både høgskoleutdannede, fagarbeidere og praksislærte. Hos oss jobber det sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere.
I tillegg er miljøtjenesten i Ibestad en lærebedrift, og vi har ofte sykepleierstudenter, vernepleier studenter og lærlinger.
Personalgruppen vår består av både unge og gamle med bred kunnskap, omsorg og varme. Dersom du har lyst til å jobbe sammen med oss, enten som vikar eller i fast stilling, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med enhetsleder Aina Brox Mathisen

Søknad om tjenester

Tjenesten søkes på eget søknadsskjema som du finner her
VI gjør oppmerksom på at miljøtjenesten i Ibestad og pleie- og omsorgstjenesten benytter samme søknadskjema.

Behandling av søknad

Søknader behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt søker. Ved avslag på søknad kan søker klage og klagefristen er senest 4 uker etter mottatt avslag. 

Kontaktinformasjon

 
 
aina.jpg

Enhetsleder: Aina Brox Mathisen
 
Fagleder: Lill-Grethe Fosshaug
Vernepleier med overordnet faglig ansvar
Tlf: 906 39 449
 
Bo- og oppfølgingstjenesten : 480 25 214  
Kontakt enslige mindreårige : 917 71 162