Midlertidig forskrift for å hindre og begrense spredning av SARS-CoV-2 (heretter kalt Covid-19) i Ibestad kommune

Ibestad kommune har en egen lokal forskrift som gjelder fra lørdag 27. mars 2021 kl. 00.00 til 5. april 2021 kl. 2359

Forskriften er fastsatt av formannskapet i Ibestad kommune med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

 

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall nasjonalt, regionalt og lokalt.

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Ibestad kommune.

 

§ 3. Private sammenkomster

Maksimalt 2 personer på besøk i privat bolig eller fritidsbolig utover egne husstandsmedlemmer. Flere enn 2 kan komme på besøk dersom de er fra samme barnehage- eller grunnskolekohort.

 

§ 4. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, ved besøk hos pasienter i sykehjem, i tros- og livssyns hus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter.

 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

 

§ 5. Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

 

§ 6. Ansvar

Ibestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft fra lørdag 27. mars 2021 kl. 00.00 til 5. april 2021 kl. 2359.

 

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.