Norconsult AS sendte iht. PBL § 12-8 den 28/9-2018, på vegne av Kleiva Fiskefarm AS, planvarsel om reguleringsendring i forbindelse med utvidelse av Ånderkleiva næringsområde i Ibestad kommune.

Reguleringen omfatter følgende eiendommer: gnr/bnr 107/1, 7, 49, 69 (fv.132), 84 og 108/84.

Bakgrunn for reguleringsendringen er at Magne Arvesen & Sønner AS’ virksomhet omfatter rederi/fiskeri/akvakultur, og har for lite areal innenfor regulert område. Gjeldende reguleringsplan for Ånderkleiva næringsområde ønskes derfor utvidet. Dette vil ivareta virksomheten ved å hjemle arealbruk og aktiviteter i framtida.

I kommuneplanen vedtatt 9. juni 2016 er arealet for eksisterende reguleringsplan avsatt til næringsbebyggelse BN12. Formål utenfor gjeldende regulering er LNF-områder og akvakultur. Eksisterende næringsområde er regulert til industri/lager med formålsbeskrivelse som omfatter kontor/administrasjon/lager/lagerhall/produksjon for fiskerirelatert næring. Det er få/ingen andre interesser innenfor arealet som nå reguleres og det har ikke stor verdi for annen type bruk.

Planvarselet gav god og omfattende informasjon om den tiltenkte bruken.

 

Merknader/innspill til reguleringsarbeidet meldes skriftlig til Ibestad kommune v/ plan, næring og utvikling, 9450 HAMNVIK, eller til posttmottak@ibestad.kommune.no innen 5.7.2019.

 

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 25.mai til og med 5.juli 2019, og består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser.

Disse kan leses her i PDF-format.

Høringsdokument:

Planid 1917-2018001_Engenes Næringsområde, Ånderkleiva_Plankart.pdf

Planid 1917-2018001_Engenes Næringsområde, Ånderkleiva_Planbeskrivelse.pdf

Planid 1917-2018001_Engenes Næringsområde, Ånderkleiva_Planbestemmelser.pdf

Planid 1917-2018001 Engenes Næringsområde, Ånderkleiva_Kystteknikk.pdf

Snøhetta_Ånderkleiva Næringsomr_Admin.bygg_Oppriss_foreløpig.pdf

Snøhetta_Ånderkleiva Næringsomr_Admin.bygg_Snitt_foreløpig.pdf

Snøhetta_Ånderkleiva Næringsomr_Lager_Fasader.pdf

Snøhetta_Ånderkleiva Næringsomr_Situasjonsplan_foreløpig.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIG-NOT-001_13.02.17.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIG-NOT-002_molo-utdyping_19.10.18.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIG-RAP-001_rev01_14.02.17.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIG-RAP-001_rev02_02.05.18.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIG-TEG-001_rev03_Borplan_14.09.18.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-RIGm-RAP-001_Miljø_04.05.18.pdf

Multiconsult_Ånderkleiva_713706-Vedlegg 1-NOT-001_13.02.17.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill fra Tr.Fylkeskommune.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill Sametinget.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_Dir. for mineralforvaltning.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_FM.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_Kystverket.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_NVE.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_Statens vegvesen.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_UL Yggdrasil.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_ innspill_UL Yggdrasil_2.jpg

Ånderkleiva Næringsomr BN12_Planvarsel_Annonse HT_28.09.18.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_Planvarsel_1_28.09.18.pdf

Ånderkleiva Næringsomr BN12_Planvarsel_2_28.09.18.pdf