Budsjett og økonomiplan 2023-2026 legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 m/betalingsregulativ for 2023 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §14). 

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret den 8. desember 2022.

 

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026

Budjsettramme for kontroll og tilsyn 2023

Kontrollutvalgets sak - kontroll og tilsyn