Slik søker du

Hvem kan søke?

Som hovedregel er det hjemmelshaver, dvs. den som står som eier i grunnboka hos Kartverket, som søker. Dersom det er flere hjemmelshavere, må alle skrive under på søknaden.

Ved dødsbo, må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. 

Andre kan søke med skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver. Fullmakten kan ikke være eldre enn 1 år. 

Hva må søknaden inneholde?

Du finner alle skjemaer samlet under fanen "Søknadsskjemaer" på denne siden. 

Søknaden må inneholde (se også veileder om fradeling):

  • Gårds- og bruksnummer
  • Formålet med fradelingen
  • Parsellens plassering og størrelse
  • Dokumentasjon på at krav til adkomst, vann og avløp er dekket
  • Evt. dokumentasjon på sikker byggegrunn. Du kan sjekke det aktuelle området i NVE Atlas angående naturfarer (snø- og fjellskred, jord- og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.)  
  • Kart i målestokk 1:500, ikke eldre enn 12 måneder. Det må komme tydelig frem hva som er eksisterende og hva som er nye grenser. Ny grense må være målsatt fra bebyggelse, offentlig vei og nabogrenser. Plassering av bygg, atkomst og uteareal må også vises på kartet. 
  • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel. Dersom deling medfører søknad om dispensasjon, må dette komme klart frem i nabovarselet. 

Fradeling av tomt til bolig- eller fritidsformål vil i de fleste tilfeller være avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet og evt. andre bestemmelser i kommuneplanens areadel. Søknad om dispensasjon må være begrunnet, og dispensasjon kan kun gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (pbl § 1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt, og når fordelene er klart større enn ulempene.Se dispensasjonsveileder med søknadsskjema

Gjelder søknaden eiendom med jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) og/eller produktiv skog, må søknaden også behandles etter jordloven. Du kan sjekke arealer på din eiendom i NIBIO Gårdskart. Du kan lese mer om deling av landbrukseiendom og hvilke vilkår som må være oppfylt på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på våre nettsider, kan du ringe og få hjelp med generelle spørsmål om delingssaker mandag - fredag i tidsrommet kl. 10-14. 

Dersom du har behov for mer omfattende avklaringer, kan du bestille time/forhåndskonferanse. Det settes av 1 time og dette er kostnadsfritt. 

 

 

Søknadskjemaer

Du må sende følgende dokumenter til kommunen:

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Søknad om dispensasjon (I de fleste tilfeller må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.)

Kart i målestokk 1:500 som er nyere enn 12 måneder. Du kan tegne i kart og ta utskrift i kommunekart eller NIBIO Gårdskart

Nabovarsel (Sendes eller leveres kun til naboene. Hvis du er usikker på hvem du må varsle, kan du bestille naboliste hos kommunen.)

Opplysninger gitt i nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Krav om matrikulering

 

Saksbehandlingstid og tidsfrister

Behandling

Når delingssøknaden er mottatt og registrert, foretas en enkel gjennomgang av saken. Det blir sendt ut foreløpig svar med opplysninger om behandlingstid. Dersom saken har mangler blir dette opplyst i tilsendt brev med krav om retting før saken tas opp til behandling.

Søknad om fradeling av tomt i områder hvor det foreligger godkjent område- eller detaljreguleringsplan, behandles administrativt etter plan- og bygningsloven innen 3 uker. 

Utenom disse områdene må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. I mange tilfeller må søknaden også behandles etter jordloven. Disse sakene behandles i formannskapet. 

Søknad som krever dispensasjon må sendes på høring til statlige og regionale sektormyndigheter med 4 ukers høringsfrist før de kan behandles i formannskapet. Dette gjør at saksbehandlingstiden vil være forholdsvis lang (vanligvis 12 uker totalt), og utfallet av søknaden er usikker. 

Hvis det er fattet positivt vedtak i formannskapet, behandles søknaden administrativt etter plan- og bygningsloven. 

Hva skjer når delingstillatelse er gitt?

Når delingstillatelse er gitt sendes saken til oppmåleren som Ibestad kommune har avtale med, for gjennomføring i henhold til matrikkelloven. Oppmåleren avholder oppmålingsforretning. Hjemmelshaver og eierne av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel før oppmålingen. Som regel holdes oppmålingsforretningen på den aktuelle tomten. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Oppmåling av tomter skjer på sensommeren/høsten.

Etter tinglysning utsteder kommunen et matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Når ny eiendom er opprettet, vil den fremdeles være tinglyst med samme eier som avgivereiendommen. Det er partene selv som må sørge for eierskifte. Dette gjøres i de fleste tilfeller ved å tinglyse et skjøte. 

Før skjøte sendes inn for tinglysning, må det i de tilfeller det ikke er konsesjonsfritak sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon. For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret i Ibestad kommune. 

For informasjon om tinglysning av skjøte, se hjemmesiden til Kartverket

 

Tidsfrister

Siden oppmåling skjer på sensommeren/høsten, må søknad om fradeling være mottatt hos kommunen senest innen 1. juni for at oppmåling kan skje inneværende år.