Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 jf. § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Ibestad kommune og Troms fylkeskommune, igangsatt arbeid med å planlegge utbedring av fv. 848 over Rolla, strekningen Sørrollnes – Hamnvik, herunder også utbedring av Storelv bru. Planarbeidet skal gi grunnlag for utbedring av vegbredden, samt sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Vegstrekningen har en lengde på om lag 15 km. I løpet av prosessen vil det bli tatt stilling til hvilke områder som krever utarbeidelse av formell reguleringsplan, og hvilke strekninger som vil kunne utbedres på bakgrunn av forenklet plan / byggeplan og byggesaksbehandling. Vi gjør oppmerksom på at det for eiendommer med flere eiere kun sendes ut varsel til en hjemmelshaver. Det forutsettes derfor at den som mottar varsel orienterer øvrige hjemmelshavere om det pågående planarbeidet gjennom denne prosessen. Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, ta kontakt med Statens vegvesen, Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no. Innspill til planarbeidet må være skriftlig, og foreligge innen 27.april 2011. Eventuelle spørsmål kan rettes til Hilde Heitmann, tlf 776-17052 ved avdeling Midtre Hålogaland i Harstad.

Kart.pdfSe kart