Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenesten

Leder hjemmetjenesten: Anne Nordhaug - telefon 48 21 07 21 - anne.nordhaug@ibestad.kommune.no

Hjemmesykepleiekontoret: Telefon 48 18 79 07 (kan ikke motta sms).
Vakttelefon - omsorgsboligen: Telefon 95 40 58 76 (kan ikke motta sms)

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Besøksadresse: Ibestad kommune, Helsesenteret, 9450 Hamnvik.

Om Hjemmetjenesten
Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitetet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Målgruppe
Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kriterier
Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp.

Pris
Betalingssatser

Tjenestetilbud
Følgende hjemmebaserte tjenester kan Ibestad kommune tilby:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp
  • Trygghetsalarm
  • Støttekontakt
  • Middagsombringing
  • Omsorgsbolig
  • Miljøarbeidertjeneste
  • Personlig assistent

Alle disse tjenestene må søkes om og blir behandlet av koordineringsteamet i PRO-tjenesten.

En kort beskrivelse av de ulike tilbudene:

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Dette gjør at personer med spesielle behov som stell av sår, administrering av medikamenter, komplisert behandling for spesielle sykdommer, kan bo hjemme lenge ved hjelp av hjemmesykepleien. Tjenesten er døgnkontinuerlig.
Hjemmesykepleien har også ansvaret for trygghetsalarmer. Trygghetsalarmen blir plassert hos den enkelte bruker som har søkt om denne tjenesten. Brukeren får da utlevert et armbånd med en alarm. Ved nødssituasjoner gir alarmsentralen beskjed til hjemmesykepleien om hvem som har utløst alarmen.

Ibestad kommune tilbyr også middags ombringing. Middagen blir laget ved kjøkkenet på Ibestad sykehjem. Det er hjemmesykepleien som bringer middagen ut til hver enkelt bruker. Kjøkkenet i samarbeid med hjemmesykepleien sørger for at brukere som har behov for spesiell kost (diabetikere) får dette.

Dersom du som følge av sykdom, høy alder eller spesielle behov har problem med å utføre daglige gjøremål, kan du få tilbud om hjemmehjelp. Hjemmehjelp er praktisk hjelp til daglige gjøremål i hjemmet ditt

Ibestad kommune tilbyr også støttekontakt. En støttekontakt skal hjelpe enkeltpersoner og familier til en meningsfull fritid gjennom å ta initiativ til og være med brukerne på sosiale aktiviteter som for eksempel kino, konserter eller besøk.

Miljøarbeidertjenesten er et tilbud til deg, som på grunn av funksjonshemming eller sykdom, har behov for opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål. Dersom du har behov for helsehjelp, kan dette også bli gitt gjennom miljøarbeidertjenesten.

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Ibestad kommune har også Omsorgsboligerer der vi kan gi stadig flere en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie og omsorg utenfor institusjon. En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Kommunen har 30 leiligheter.

Søknad
Søknad sendes skriftlig på eget søknadsskjema eller ved muntlig henvendelse til hjemmetjenesten (se telefonnr. over). Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Servicetorget,

Klageadgang
Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker: