Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den alminnelige lovgivningen.

Bakgrunnen for nye politivedtekter er at det i løpet av de siste årene er skjedd en del lovendringer som følge av nye og endrede samfunnsforhold.

Ibestad kommune har startet arbeidet med å revidere forskrift om politivedtekt for Ibestad kommune.

Formannskapet vedtok i sak 136/20 forslag til nye politivedtekter.
Det fremgår av forvaltningsloven § 37 at enhver som forskriften skal gjelde for har anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggerne i kommunen har anledning til å komme med høringsinnspill.

Noen nye bestemmelser er tatt inn i vedtekten, samtidig som andre bestemmelser er tatt ut fordi de i dag reguleres av annen lovgivning. Politidirektoratet har i Rundskriv 2018/002 av 13.februar 2018 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt med kommentarer til bruk for landets kommuner. Den nye normalvedtekten erstatter tidligere normalpolitivedtekt fra 1996.  Den nye normalpolitivedtekten er lagt til grunn ved utarbeiding av forslag til ny kommunal politivedtekt for Ibestad kommune. Endringene innebærer hovedsakelig en oppgradert lovhenvisning i samtlige kapittel.

I formannskapets forslag til ny politivedtekt reguleres i hovedsak de samme forholdene som i dagens politivedtekt (fra 2011) med noen endringer / tilpasninger.

Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til enten postmottak@ibestad.kommune.no, eller til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450  Hamnvik.

Politivedtekter Ibestad kommune (Formannskapets forslag)

Politivedtektene er også lagt ut på servicetorget i kommunehuset.

Høringsfristen er satt til 31. januar 2021.