Rullering av Ibestad kommunes arealplan - Høring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid.

 

iht vedtak av Formannskapet 25.08.2022, varsles oppstart av planarbeid med høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, iht. Plan- og bygningsloven § 11-13.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og planprosessen samt medvirkning. Planprogrammet skal sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess. Programmet redegjør også for temaer og forhold som skal behandles og gis særlig fokus under prosessen.

Rulleringen av kommuneplanens arealdel kun skal omfatte landarealene, og skal gjøres i samsvar med arealstrategien og føringer i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2032. Fokusområder i rulleringen er bærekraft, utmark og friluftsliv, fritidsbebyggelse og arealregnskap.

 

Det bes i denne høringen om innspill til a) planprogrammet og/eller til b) fremtidig arealbruk.

 

  1. Innspill til programmet kan f.eks være forslag til andre temaer og/eller forhold enn de som listes i programmet, og som bør inntas i programmet og behandles.
  2. Innspill knyttet til fremtidig arealbruk kan f.eks være forslag til nye utbyggingsområder, bevaring av ubebygd natur og bebyggelse m.v. (jfr. Skjema for arealinnspill).

 

 

Norconsult bistår Ibestad kommune med planarbeidet. Spørsmål om planprogrammet og planarbeidet rettes til Børge Weines tlf. 99 74 96 41 eller per mail til borge.weines@norconsult.com;

 

Innspill og merknader merkes «Rullering av kommuneplanens arealdel» og sendes til Ibestad kommune, 

  • per epost til      postmottak@ ibestad.kommune.no;
  • per post til        Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik

 

Frist for å gi innspill til planprogrammet og arealbruk, er 21 oktober 2022.

 

 

 

Varsel om oppstart av planarbeid med offentlig høring av forslag til planprogram

Innspill til endret arealbruk kommuneplanens arealdel 2023-2034

Ibestad KPA Forslag Planprogram

Rullering av kommuneplanens arealdel - Planprogram til høring