Troms og Finnmark fylkeskommune har i søknad 20.06.2022 søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, kystplan II for Midt-og Sør-Troms, samt detaljregulering for fylkesvei 848 Ytre Forså – Sørrollnes ifbm utbedring av Fylkesvei 848.

Søknaden legges derfor ut på høring, jf plan- og bygningsloven § 19-1.
 
 
Høringsfrist: 27.juli 2022