KLEIVA FISKEFARM OG GRATANGLAKS AS - SØKNAD OM UTVIDELSE

Kleiva fiskefarm AS har i brev av 16.02.11, på vegne av Kleiva Fiskefarm AS, 9455 Engenes og Gratangslaks AS, 9470 Gratangen, søkt om tillatelse til utvidelse av lokalitet 11340, Bjørnstein i Ibestad kommune for akvakultur av matfisk av laks, ørret, og regnbuørret fra 3120 til 4500 tonn maksimalt tillatt biomasse ( MTB).

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Hamnvik fram til 06.06.2011.

Høringsdokument I
Høringsdokument II 
Høringsdokument III