Ibestad kommune beklager på det sterkeste at Fellesrådet er tom for penger og må gå til det skritt å overlate til Bispedømmerådet å fatte videre beslutninger. Vi har forståelse for at dette setter i gang mange følelser. Det positive er at det er mulig å finne gode løsninger.

Vi har tilbudt vår hjelp siden i fjor høst. Samtidig har kommunen siden januar bedt Fellesrådet om å vedta et budsjett som er i balanse samt svare ut de vedtak som er gjort av kommunestyret. Selv etter mange henvendelser er dette ennå ikke i orden.

Vi hadde samme situasjon høsten 2021. Fellesrådet gikk tom for penger og fikk da en tilleggsbevilgning på 200 000 kroner. Heller ikke da ble det vedtatt et budsjett i balanse.

Et budsjett i balanse skal etter loven vedtas senest i januar. I år fikk vi en anmodning om ekstratildeling på 700 000 kroner i slutten av august. Dette ble etter hvert moderert til 350 000 kroner.

For å løse utfordringene har kommunen gitt Fellesrådet et tilbud om virksomhetsoverdragelse. Forslaget er at kommunen overtar kirkegårdstjenester slik som gravtjenester, klipping av kirkegårder og annet vedlikehold. De ansatte har fått tilbud om like store stillinger og samme lønn i kommunen. Tilbudet berører selvsagt ikke de kirkelige tjenester og gravferdsmyndigheten. Kommunen har flere ansatte og kan sette inn ressurser på en helt annen måte en det som er tilfelle i dag. En virksomhetsoverdragelse vil også minske faren for rolleblanding og bedre bruken av offentlige midler. De ansatte unngår i tillegg å miste deler av sine stillinger som følge av nedtrekk.

Det er også positivt at kommunen og Fellesrådet er enige om hva de kirkelige tjenestene koster og hva kommunen skal bevilge innenfor dette feltet. Vi har også nylig fått en uavhengig rapport som har ganske klare og entydige funn vedrørende driften. Det som da etter vår oppfatning gjenstår er avklaringen rundt en eventuell virksomhetsoverdragelse.

Kommunen har tatt kontakt med Bispedømmerådet for å få til en løsning. Vi har anmodet om et møte med forhandlingsutvalget i Fellesrådet. Vi vil også drøfte situasjonen i Formannskapet førstkommende torsdag. Kommunen ønsker å påpeke at Fellesrådet er en selvstendig juridisk enhet. Partene må derfor være villige til å finne gode og ansvarlige løsninger sammen. Løsningen må også finnes raskt slik at ingen av våre tjenester blir skadelidende.