Nyheter

 • Ingen vesentlige nyheter i dag 2.04.2020
   

Astafjordlegen oppretter ekstra sengepost for å øke lokal behandlingskapasitet i Salangen, Lavangen og Ibestad

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov.

Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdeling (sengepost) i to trinn. Avdelingen vil utrustes og bemannes for å kunne gi nødvendig behandling personer smittet med covid-19. Enten før disse må overføres til sykehus, eller etter intensivbehandling ved sykehus er avsluttet, men videre pleie er påkrevet.

Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Lavangsheimen deles opp i tre adskilte soner. En av sonene – Mettestua – forbeholdes pasienter som skal videreføres på Lavangsheimen. Neste sone forbeholdes første etableringstrinn med om lag seks pasienter. Første trinnet kan etableres uten omfattende flytting av pasienter ut fra Lavangsheimen.

Trinn to utgjør storavdelingen ved Lavangsheimen, og kan skaleres til et behov på over 30 pasienter. Aktivering av dette trinnet vil medføre flytting av de friskeste pasientene til Fjellkysten der ordinær drift videreføres. Det er planlagt og inngått nødvendige avtaler med Fjellkysten for å tilrettelegge for dette.

Trinn to innbefatter også å inkludere Bardu og Dyrøy kommune i samarbeidet. Årsaken er at vi i felleskap bedre vil være i stand til å bemanne avdelingen med kompetent personell. I tillegg gir det større fleksibilitet og mulighet for gjensidig støtte mellom kommunene i en situasjon hvor smittespredningen neppe rammer like hardt i hver kommune samtidig.

Salangen, Lavangen og Ibestad samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Bardu og Dyrøy inkluderes i videre planlegging frem mot påske. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert.

Det legges til rette for en pressekonferanse kl 1100 i Lavangen onsdag med ordførere, kommunelege, assisterende kommunelege, avdelingsleder og leder for Astafjordlegen.


Tidligere:
Ibestad kommune innførte torsdag 19.3.20 en bestemmelse om at våre tre matbutikker kun har åpent for innbyggere i risikogruppen, om morgenen mellom 0900-1100 (Engenes 0900-1000).
Kriseledelsen i Ibestad kommune har i møte 25.3.20 besluttet å oppheve denne bestemmelsen fra og med torsdag 26.3.20. med følgende begrunnelse:
Det viser seg at tilbudet blir benyttet av forholdsvis få personer (0-5) hver dag, og en opplever en forhøyet opphopning av handlende etter at den begrensede handletiden er over.

Vi oppfordrer fortsatt til å vise hensyn til handlende i utsatte grupper.
Om du befinner deg i en utsatt gruppe oppfordrer vi til handel tidlig på dagen, men om ikke det er mulig spør naboen, familie eller Frivilligsentralen om de kan hjelpe deg med handelen.

-----------------------------------------------------------

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Regjeringen har videre bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april.  Dette inbefatter blant annet:

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.

 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april.

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå.

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med.
FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i Fylket.

Ibestad kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

Situasjonsoppdatering lokalt

Situasjonsoppdatering lokalt

 • Det er bekreftet 2 smittete i Salangen.  De to settes i tilknytning til hverandre.  Smitten er sporet til innenlandsreise.

 • Det er bekreftet 3* personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
  *) 1 person er erklært smittefri og er ikke lenger i isolasjon/karantene.

 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune.

 • Det er bekreftet 1 smittet i Bardu kommune.

 • Det er registrert 18 personer i karantene i Salangen.

 • Det er registrert 2 personer i karantene i Ibestad.

 • Det er registrert 12 personer i karantene i Lavangen.

 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 personer. 5 i Lavangen og 11 i Ibestad.
  Det er behov for flere frivillige.

 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
   

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 2.04:

Totalt antall testet 

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

126

106

5

15

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Har du helsefaglig bakgrunn?


Vi vil ha behov for ekstra helsepersonell i tiden framover.
Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå?
Er du pensjonist, student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Vi kan også få behov for personell som kan utføre andre oppgaver som transport, renhold, matlaging etc.
Klikk her for skjema for å melde inn til kommunen.

Er du kommet tilbake fra reise, nasjonalt eller fra utlandet?

Vi ber om at alle innbyggere i Ibestad som er kommet hjem fra utlandet fra og med 27. februar, samt personer som er kommet hjem etter innlandsreiser sør for Nordland fylke fra og med 10. mars om å melde fra til kommunen.
Klikk her for skjema for å registrere karantene.
Du kan også melde fra til kommunens servicetorg, mobil: 481 41 675, eller e-post postmottak@ibestad.kommune.no

Karantenebestemmelser - Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot overnatting på fritidseiendommer

§1. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

 

§2. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra og med 10.03.20).  
Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.
 

§3. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med Ibestad kommune.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

§4. Isolering
Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 

§5.  Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Retningslinjer for testing Covid-19 korona

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor

 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

 • Øvrige testes ikke

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie

 2. Be om assistanse fra venner/bekjente

 3. Be om støtte/hjelp fra Frivilligsentralen Ibestad som kan kontaktes på tlf. 97 63 70 09

Ytterligere tiltak iverksatt:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak: Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

1. Barnehager
2. Barneskoler
3. Ungdomsskoler
4. Videregående skoler
5. Universiteter og høyskoler
6. Andre utdanningsinstitusjoner.

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Hvis du innehar en samfunnskritisk funksjon og ønsker kommunalt tilsyn for dine barn må du sende en søknad til kommunen. Søknadene avgjøres fortløpende av Kriseledelsen i Ibestad. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

 1. Kulturarrangementer
 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 4. Treningssentre

 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

 6. Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling:

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

 2. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.


Helsepersonell som omfattes av forbudet:
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

 1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.

 2. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.

 3. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.

 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene.
  Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.

 8. Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal ringe kommunens servicetorg for registrering.

 9. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

 10. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.

 11. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

 12. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.

 13. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

 14. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).

 15. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.

 16. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

 17. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Kontakttelefoner og informasjon

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Egen kommunal Korona informasjonstelefon er opprettet. Tlf: 400 07 218.

Telefontid: Hverdager 08.00 - 15.00 og 10.00 – 15.00 i helg. Bemannet av helsepersonell.

Nasjonal Koronatelefon 815 55 015.

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad