Nyheter

13/8 Gjeldende retningslinjer

 • Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" eller "gule" områder/land) bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb.  For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.
 • Alle arbeidstakere bør varsle arbeidsgiver dersom de får besøk fra personer som er/må i karantene.
 • Kommunen avventer inntil videre med å åpne idrettshallen
 • Kommunen ønsker en oversikt over personer i karantene.  Se avsnittet under "Er du, eller skal du i karantene".

Gjennomføring av private og offentlige arrangement

Ettersom vi nå opplever stadige flere tilfeller av smittespredning samtidig som man nærmer feiring av blant annet konfirmasjoner, er det verdt å repetere retningslinjene for gjennomføring av arrangement.

For tiden er det tillatt å samles inntil 20 personer i private sammenkomster, og inntil 200 personer til offentlige arrangementer

Hva er et offentlig arrangement?

Disse kriteriene må være oppfylt for at en samling av mennesker skal regnes som et offentlig arrangement.

 • Det må foregå på et offentlig sted
  Det vil i praksis bety alle andre steder enn private hjem - leilighet, hus, hytte eller annen fritidsbolig.
   
 • Det må finnes en ansvarlig arrangør
  Arrangøren skal sørge for at 
  • det finnes en liste over alle som er tilstede, med kontaktinformasjon slik at det er mulig å kontakte dem for evt.smittesporing.  Listene skal oppbevares i 10 dager.
  • smittevernreglene blir fulgt. Se sjekkliste HER>>>
  • Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer.

For alle arrangementer, både private og offentlige, må smittevernreglene følges - i hovedtrekk:

 • god håndhygiene - vask hendene ofte, helst med såpe og vann, bruk håndsprit når såpe og vann ikke er tilgjengelig
 • god hostehygiene - host og nys helst i et papirhåndkle som du kaster etterpå, host i albuekroken om du ikke har papirhåndkle
 • hold en meters avstand til alle du ikke bor sammen med
 • syke skal holde seg hjemme og ikke delta på arrangementer, private eller offentlige
 • Les råd for sammenkomster fra Helsenorge HER>>>
 • For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer HER>>>
 • Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet HER>>>

Viktige oppfølgingssaker:
Den registrerte smittespredningen i Norge er for tiden lav, men sårbarheten for ukontrollert spredning er økende når samfunnet nå åpner opp. I tiden som kommer blir det ekstra viktig å holde fokuset på smittereduserende tiltak som hyppig håndvask, holde seg borte fra jobb ved tegn på luftveisinfeksjon og ta kontakt for testing ved symptomer. Det er også viktig at man respekterer karanteneregler og ved reiser over landegrenser følger med på endringen av grønne og røde land. 

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av Covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak som er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ettersom smittespredningen nå er lav er det ved serveringssteder nå åpnet for buffet. I denne situasjonen har serveringsstedet særskilt ansvar for at smitteverntiltak gjennomføres.

Til slutt vil vi minne om kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen 77 17 40 00 og vi oppfordrer alle med symptomer om å teste seg.  

Besøk av pårørende

 • Ibestad sykehjem og omsorgsbolig med fellesareal legger til rette for kontakt mellom pårørende og beboere fra og med mandag 18. mai.
  Det er etablert besøksrom for pårørende.

  Egenerklæringsskjema må utfylles og leveres på forhånd. Skjema kan enten bli tilsendt på mail eller hentes ved sykehjem/bolig ved avtale.
 • Besøkstid og annen informasjon om gjennomføring av besøk avtales med følgende:
Sykehjem Telefon       
Hilde 468 60 357
Erika 468 25 838
Omsorgsbolig med fellesareal Telefon
Anne 482 10 721

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

Situasjonsoppdatering lokalt

Situasjonsoppdatering lokalt 19.11

Smittespredningen er økende både internasjonalt og nasjonalt. Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finnmark, og risikoen for ytterligere spredning er høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir. 

 • Det har vært registrert 3 smittete personer i Salangen, 3 personer i Lavangen, 1 person i Dyrøy og 2 personer i Ibestad.

  • Status testing covid-19 i Ibestad, Lavangen,Salangen og Dy6røy
    Kommune Antall tester Negative tester Positive tester
   siste 14 dager
   Totalt positive
   tester
    Ibestad 195 193 0 2
    Lavangen 201 198 0 3
    Salangen 471 468 0 3
    Dyrøy 176 175 0 1
    Totalt 1043 1034 0 9

   Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor.

   Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende.
Her finner du oppdatert informasjon fra FHI

Er du, eller skal du i karantene?

Alle personer som bor i Ibestad, eller skal oppholde seg her i kortere eller lengre tid og skal i karantene, bes om å melde fra til kommunen.

Klikk her for skjema for å registrere karantene.

Du kan også melde fra til kommunens servicetorg, mobil: 481 41 675, eller e-post postmottak@ibestad.kommune.no

Du skal være i karantene i 10 døgn uavhengig av om du er i karantene på grunn av reise eller som nærkontakt.

Karantene grunnet ankomst fra utlandet (reisekarantene)
Dersom du har vært på utenlandsreise i "røde områder" i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i EØS og Schengen med tilstrekkelig lavt smittenivå ("gule områder"). Se kart over hvilke områder det gjelder (fhi.no).

For deg som er i reisekarantene gjelder:

 • Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø.
 • Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra.

Les mer om reiseråd og karanteneregler.

Karantene grunnet nærkontakt med en person med påvist covid-19 (smittekarantene)

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene.
Blir du kontaktet gjennom smittesporing får du beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt dersom du:

 • innendørs har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand
 • utendørs hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand ansikt til ansikt
 • har vært i direkte fysisk kontakt med den smittede, for eksempel ved  håndhilsing uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr

Dersom noen av punktene over gjelder for deg, skal du være i hjemmekarantene i 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde. Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du bør testes så raskt som mulig.

Når du er i smittekarantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Personer i smittekarantene kan ikke:

 • gå på jobb eller skole
 • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • ta offentlig transport
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme, isolere deg og testes.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Dersom du testes for covid-19 mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst åtte døgn etter at karantenen startet.

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer i hjemmekarantene.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Se Folkehelseinstituttets informasjonsark på flere språk: Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt").

*Ikke godtatt som egnet oppholdssted
Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Unntak fra karanteneplikten
Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie

 2. Be om assistanse fra venner/bekjente

 3. Be om støtte/hjelp fra Frivilligsentralen Ibestad som kan kontaktes på tlf. 97 63 70 09

For ansatte i helsetjenesten

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" eller "gule" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 
For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" eller "gule" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

Har du helsefaglig bakgrunn?

Dersom situasjonen forverres ut over høsten og vinteren vil vi ha behov for ekstra helsepersonell i tiden framover.
Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå?
Er du pensjonist, student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Vi kan også få behov for personell som kan utføre andre oppgaver som transport, renhold, matlaging etc.
Klikk her for skjema for å melde inn til kommunen.

Kontakttelefoner og informasjon

Legekontoret har telefon 77174000.
Legevakten har telefon 116117

Nasjonal Koronatelefon 815 55 015.

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad