Nyheter

14/5 Besøk av pårørende

 • Ibestad sykehjem og omsorgsbolig med fellesareal legger til rette for kontakt mellom pårørende og beboere fra og med mandag 18. mai.
  Det er etablert besøksrom for pårørende.

  Egenerklæringsskjema må utfylles og leveres på forhånd. Skjema kan enten bli tilsendt på mail eller hentes ved sykehjem/bolig ved avtale.
 • Besøkstid og annen informasjon om gjennomføring av besøk avtales med følgende:
Sykehjem Telefon       
Hilde 468 60 357
Erika 468 25 838
Omsorgsbolig med fellesareal Telefon
Anne 482 10 721

 

7/5 Regjeringen presenterte sin nye plan for gjenåpning av samfunnet i dag

Fra og med i dag 7. mai gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.  Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
   
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
   
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
   
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
   
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
   
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
  Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
   
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.
   

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
   
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
   
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
   
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
   
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
   
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
   
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
   
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
   
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
   
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
   
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.
   

Fra og med 15 juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
   
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
   
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
   
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

 

24/4 Nasjonale koronatiltak gjelder fremdeles

Selv om Ibestad kommune har opphevet de lokale tiltakene for å unngå smittespredning, så gjelder fremdeles de nasjonale tiltakene og anbefalingene.
Det sentrale i disse er at man skal 14 dager i karantene dersom man ankommer et land utenfor Norge.  Personer som er smittet skal oppholde seg i isolering.
Anbefalingene om to meters avstand og at personansamlinger med flere enn 5 personer skal unngås, gjelder fremdeles.
God håndhygiene og hyppig rengjøring av hendene med håndsprit når man går inn og ut av lokaler er fremeles et godt råd for å unngå smittespredning.
Det er foreløpig ingen grunn til å tro at koronapandemien er over, og derfor ingen grunn til "å senke skuldrene".  Det er fremdeles et felles ansvar å sørge for å hindre at smitten sprer seg i samfunnet.  Dette gjør vi best ved å følge de nasjonale påleggene over, samt at man reduserer fritidsreiser innenlands til et absolutt minimum.

22/4 Oppheving av lokale koronatiltak

Formannskapet besluttet følgende i dag:

 1. Ibestad kommune opphører lokale karantenebestemmelser av 15.04.2020 med virkning fra dags dato 22.04.2020 kl. 1500.
 2. Ibestad kommune anmoder alle om å avstå fra fritidsreiser til og fra områder med høy smittespredning.

  Vedtaket supplerer karantenebestemmelsene gitt i forskrift FOR-2020-03-27-470.

17/4 Åpning av barnehager
I henhold til nasjonale bestemmelser og retningslinjer skal barnehagene åpne mellom 20.4 og 24.4.
Hamnvik og Ånstad barnehage åpner med redusert åpningstid fra og med onsdag 22. april 2020.

De ansatte jobber med å forberede seg og barnehagen, slik at alle barn og foresatte skal være sikker på at barna blir ivaretatt på en så trygg og god måte som mulig.
Vi gleder oss til å få barna tilbake i barnehage og skole.

Barnehagen vil følge råd og retningslinjer i henhold til veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.
 

15/04 - Formannskapet besluttet endrede karantenebestemmelser
I dag besluttet formannskapet å "myke opp" karantenebestemmelsene (se kommuneoverlegens vurdering under).
Fra og med i morgen 16. april gjelder følgende: Tilreisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Telemark, Innlandet og Vestland skal i karantene.
Karanteneperioden er 14 dager fra hjemkomst.


15.04 Kommuneoverlegens vurdering av koronapandemien og smittespredning

I februar steg antall koronasmittede i Europa kraftig, spesielt i Nord-Italia.

Etter vinterferien fikk vi smittespredning i Norge og denne kunne spores tilbake til vinterferiesteder i Italia og Østerrike. Lenge var smitteforekomsten høyere i Sørnorge og det var grunn til å innføre karantene, ikke bare for personer som kom fra utlandet, men også tilreisende fra områdene sør for Nordland.

Vi har brukt denne tiden der det ikke har vært nevneverdig smittespredning i vårt område, til å bygge opp materiell og planer og øke kompetansen hos vårt personell, slik at vi kan gi nødvendig omsorg og pleie også til personer med koronasmitte og pleie-/ omsorgsbehov.

Vi fryktet smittespredning i påsken, men har så langt ikke funnet holdepunkter for dette.

Etter hvert har smittenivået i Troms og Finnmark havnet nær landsgjennomsnittet og grunnlaget for innenlands karantene svekkes derfor. Forskjellen til utlandet er fortsatt stor og antall dødsfall hos koronasmittede i Sverige er 8 ganger høyere enn i Norge. Karantene for tilreisende fra utlandet er derfor fortsatt berettiget. På denne bakgrunn er de lokale karantenebestemmelsene opphevet.

Risikoen for smittespredning er likevel fortsatt klart til stede og vi må forvente smittetilfeller også i vårt område i ukene og månedene som kommer. Dette vil bli mer utfordrende etter hvert som normale samfunnsfunksjoner gjenopptas.

Fortsatt oppfordrer jeg alle til å unngå unødvendige reiser. God håndhygiene og forsiktighet i forhold til sosial omgang har en vesentlig smitteforebyggende betydning. Unngå å smitte andre – hold deg hjemme hvis du blir forkjølet eller får influensalignende sykdom.

Jeg oppfordrer alle til å være ute når det er mulig, bruk naturen, gå turer. Dette er sunt både for kropp og sjel. Jogging og sykling representerer ingen vesentlig smittefare. Vi har et fortrinn med vår spredte bebyggelse og nærhet til naturen. Det bør vi benytte!
 

Tidligere:

Vi viser til Regjeringens pressekonferanse 7. april der det ble signalisert endringer i nasjonale bestemmelser om stenging av skoler og barnehager.
Barnehagene vil kunne åpne fra og med tidligst 20. april. Åpning av barnehagen forutsetter at den kan driftes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det vil jobbes med å få på plass gode løsninger og rutiner i uken etter påske.
Ibestad skole kan åpnes fra 27. april for 1.-4. trinn. Også her vil det gjøres en smittevernfaglig vurdering og tilpasning. Øvrige klassetrinn vil videreføres med hjemmeundervisning.

Hytteforbudet oppheves fra 20. april.

--------------------------------------

Astafjordlegen oppretter ekstra sengepost for å øke lokal behandlingskapasitet i Salangen, Lavangen og Ibestad

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov.

Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdeling (sengepost) i to trinn. Avdelingen vil utrustes og bemannes for å kunne gi nødvendig behandling personer smittet med covid-19. Enten før disse må overføres til sykehus, eller etter intensivbehandling ved sykehus er avsluttet, men videre pleie er påkrevet.

Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Lavangsheimen deles opp i tre adskilte soner. En av sonene – Mettestua – forbeholdes pasienter som skal videreføres på Lavangsheimen. Neste sone forbeholdes første etableringstrinn med om lag seks pasienter. Første trinnet kan etableres uten omfattende flytting av pasienter ut fra Lavangsheimen.

Trinn to utgjør storavdelingen ved Lavangsheimen, og kan skaleres til et behov på over 30 pasienter. Aktivering av dette trinnet vil medføre flytting av de friskeste pasientene til Fjellkysten der ordinær drift videreføres. Det er planlagt og inngått nødvendige avtaler med Fjellkysten for å tilrettelegge for dette.

Trinn to innbefatter også å inkludere Bardu og Dyrøy kommune i samarbeidet. Årsaken er at vi i felleskap bedre vil være i stand til å bemanne avdelingen med kompetent personell. I tillegg gir det større fleksibilitet og mulighet for gjensidig støtte mellom kommunene i en situasjon hvor smittespredningen neppe rammer like hardt i hver kommune samtidig.

Salangen, Lavangen og Ibestad samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Bardu og Dyrøy inkluderes i videre planlegging frem mot påske. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert.

Det legges til rette for en pressekonferanse kl 1100 i Lavangen onsdag med ordførere, kommunelege, assisterende kommunelege, avdelingsleder og leder for Astafjordlegen.

-----------------------------------------

Ibestad kommune innførte torsdag 19.3.20 en bestemmelse om at våre tre matbutikker kun har åpent for innbyggere i risikogruppen, om morgenen mellom 0900-1100 (Engenes 0900-1000).
Kriseledelsen i Ibestad kommune har i møte 25.3.20 besluttet å oppheve denne bestemmelsen fra og med torsdag 26.3.20. med følgende begrunnelse:
Det viser seg at tilbudet blir benyttet av forholdsvis få personer (0-5) hver dag, og en opplever en forhøyet opphopning av handlende etter at den begrensede handletiden er over.

Vi oppfordrer fortsatt til å vise hensyn til handlende i utsatte grupper.
Om du befinner deg i en utsatt gruppe oppfordrer vi til handel tidlig på dagen, men om ikke det er mulig spør naboen, familie eller Frivilligsentralen om de kan hjelpe deg med handelen.

-----------------------------------------------------------

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Regjeringen har videre bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april.  Dette inbefatter blant annet:

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.

 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april.

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå.

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med.
FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i Fylket.

Ibestad kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

Situasjonsoppdatering lokalt

Situasjonsoppdatering lokalt 20.05

 • Det har vært bekreftet 2 smittete personer i Salangen og 3 i Lavangen.
  Alle disse er nå friske og er ute av isolasjon.

  • Status testing covid-19 i Ibestad, Lavangen og Salangen
    Kommune Antall tester Negative tester Positive tester Venter på svar
    Ibestad 35 35 0 0
    Lavangen 64 61 3 0
    Salangen 106 104 2 0
    Totalt 205 200 5 0

   Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

 • I Tromsø er andelen smittede nå i øvre sjikt på landsbasis. Vi anbefaler derfor innbyggerne å begrense reiser dit til det nødvendige.

 • Det er registrert 2 person i karantene i Salangen.

 • Det er ingen registrert i karantene i Lavangen og Ibestad,

 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 personer. 5 i Lavangen og 11 i Ibestad.
  Det er behov for flere frivillige dersom situasjon skulle forverres.

Har du helsefaglig bakgrunn?

Dersom situasjonen forverres vil vi ha behov for ekstra helsepersonell i tiden framover.
Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå?
Er du pensjonist, student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Vi kan også få behov for personell som kan utføre andre oppgaver som transport, renhold, matlaging etc.
Klikk her for skjema for å melde inn til kommunen.

Er du kommet tilbake fra reise i utlandet?

Vi ber om at alle innbyggere i Ibestad som er kommet hjem fra reise i utlandet om å melde fra til kommunen.
Klikk her for skjema for å registrere karantene.
Du kan også melde fra til kommunens servicetorg, mobil: 481 41 675, eller e-post postmottak@ibestad.kommune.no

Karantenebestemmelser mm

§1. Formål  
Covid-19 forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, og for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester.

Forskriften skal sikre at smitteverntiltakene som iverksettes av kommuner og statlige helsemyndigheter er samordnet, jf. smittevernloven § 1-1.

§2. Virkeområde    
Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

§3. Nærkontakt    
Med nærkontakt menes, kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

§5. Karanteneplikt ved ankomst til Norge      
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås (se §3).

§6. Unntak fra karanteneplikt      
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer (se §3).

§8. Karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person      
Personer som har hatt nærkontakt, jf. § 3, med en person senere enn 24 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet av SARS CoV-2 skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten.

Personer som er i karantene, og som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal kontakte helsetjenesten og fortsatt oppholde seg i karantene.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene etter denne bestemmelsen kan ikke foreta følgende aktiviteter:
a) gå på jobb eller skole
b) foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
c) ta offentlig transport
d) oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

§11.  Isolering    
Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og skal så langt det er mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand, jf. § 3.

Personer omfattet av første ledd plikter å oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger.

§ 11a. Tilbud om oppholdssted
Kommunen skal sørge for at person som etter § 11 skal oppholde seg i isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen, dersom kommunen finner at bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold medfører at isolering i hjemmet ikke sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern.

Kommunen kan i det enkelte tilfelle bestemme at personer som den bekreftet smittede bor sammen med, og som har behov for et oppholdssted som gjør det mulig å gjennomføre eller unngå karantene etter § 8, kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen som nevnt i første ledd, i stedet for den bekreftet smittede.

Kommunen skal dekke kostnader som kommunen finner nødvendig for å sørge for tiltak etter første og andre ledd.

Se hele covid-19 forskriften her

Retningslinjer for testing Covid-19 korona

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor

 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

 • Øvrige testes ikke

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie

 2. Be om assistanse fra venner/bekjente

 3. Be om støtte/hjelp fra Frivilligsentralen Ibestad som kan kontaktes på tlf. 97 63 70 09

Ytterligere tiltak iverksatt:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, er vedtak om stenging opphevet. 

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører alternativ behandling
h) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp.

Ivaretakelse av grunnleggende krav til smittevern innebærer blant annet at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Helsedirektoratet gir veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

1. Barnehager
2. Barneskoler
3. Ungdomsskoler
4. Videregående skoler
5. Universiteter og høyskoler
6. Andre utdanningsinstitusjoner.

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Hvis du innehar en samfunnskritisk funksjon og ønsker kommunalt tilsyn for dine barn må du sende en søknad til kommunen. Søknadene avgjøres fortløpende av Kriseledelsen i Ibestad. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

 1. Kulturarrangementer
 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 4. Treningssentre

 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

 6. Svømmehaller, badeland og liknende

Utreiseforbud for helsepersonell

Helsepersonell som arbeider med pasientbehandling og i apotek i Norge kan ikke reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som arbeider med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten, i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten, tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 bokstav c.

Unntatt fra første ledd er helsepersonell som pendler mellom arbeid i Norge og bopel i Sverige eller Finland, og helsepersonell som pendler mellom arbeid i Sverige eller Finland og bopel i Norge. Disse kan bevege seg mellom de to landene for å kunne utføre sitt arbeid, forutsatt at kollektive transportmidler ikke benyttes.

Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reiseforbudet etter søknad. Som særlige tilfeller regnes blant annet reise som er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold, for å delta i administrativ eller pasientrettet virksomhet innenfor humanitært hjelpearbeid eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie.

Helsepersonell som er omfattet av forbudet i første til tredje ledd vil få dekket økonomisk tap og utgifter knyttet til utenlandsreise som ikke dekkes av privat forsikringsselskap, jf. forskrift 8. april 2020 nr. 768 om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek i Norge. Dette gjelder for utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars 2020 og frem til forbudet oppheves, og som er bestilt før 12. mars 2020. Dekning vil gjelde for helsepersonellet og nær familie.
(Jf. Covid-19 forskriften § 17)

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

 1. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober er forbudt.

 2. idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes er forbudt.

 3. Kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes er forbudt.

 4. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.

 5. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.

 6. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

 7. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

 8. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene (se for øvrig avsnittet over, Retningslinjer for testing Covid-19 korona)
  Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

 9. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.

 10. Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal ringe kommunens servicetorg for registrering.

 11. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.

 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

 14. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.

 15. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

 16. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).

 17. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.

 18. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

 19. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Kontakttelefoner og informasjon

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Egen kommunal Korona informasjonstelefon er opprettet. Tlf: 400 07 218.

Telefontid: Hverdager 08.00 - 15.00.  Bemannet av helsepersonell.

Nasjonal Koronatelefon 815 55 015.

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad