Målgruppe

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester og/eller sosialtjeneste

Individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan og rett til å få personlig koordinator. Retten til koordinator gjelder uavhengig av om man ønsker en individuell plan.

En individuell plan er en brukerstyrt, overordnet plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres.

En individuell plan gir ingen utvidet rett til tjenester, men kan være nyttig for å få et helhetlig tjenestetilbud. Det er tjenester fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som gir rett på individuell plan og koordinator. Opprettelse av ansvarsgruppe kan ofte være hensiktsmessig.

Retten til individuell plan og koordinator er hjemlet i mange lover. (Link til helse og omsorgstjenesteloven§§ 7 – 1. 7 -2, pasient – og brukerrettighetsloven § 2-5, Psykisk helsevernloven § 4-1, NAV – loven §15, Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33 og barnevernloven§ 3 – 2a).

Tjenesten kan eget søknadskjema som du finner her