Kommunestyret i Ibestad har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. I den forbindelse har vi i høst målt opp alle boliger og fritidseiendommer, jfr. informasjon til eiere i brev av 15.09.2011.

Vi har nå lagt inn data fra oppmålinga og vedlagt følger faktainformasjon om din eiendom. Vi ber deg kontrollere om opplysningene er korrekte da de skal brukes som grunnlag for å fastsette eiendomsskattetaksten.

Arealet som er oppgitt er bruksareal (BRA). Dette arealet måles fra innsiden av ytterveggene for alle etasjeplan i hver bygning. Hver bygning er registrert med eget bygningsnummer.
Prinsippene for arealberegning av bygninger i Matrikkelen (Matrikkelen er en offentlig database med opplysninger om alle bygninger i kommunen) vedlegges til orientering, jfr. vedlegg Registrering i Matrikkel – arealmåling og etasjedefinisjoner. I den grad oppmålingen har medført endring i opplysning om din eiendom i Matrikkelen er dette brev å betrakte som underretning om endring av matrikkelopplysning for din eiendom.

Enkelte eiendommer er oppført med flere eiere. For å forenkle utsendingene og tilbakemeldingene sendes brevet til den eier som står registrert først i Matrikkelen-registeret.

Vi gjør også oppmerksom på at der noen sitter i uskiftet bo, vil navnet til den avdøde eier fortsatt stå oppført som eier av eiendommen i opplysningsskjemaet.

Det er viktig at du går gjennom de arealopplysninger som er registrert for din eiendom da feil data kan føre til ukorrekt eiendomsskatt. Det er også viktig at arealdata om din eiendom blir riktig i den offentlige databasen da disse data vil være grunnlag for verdisetting ved et eventuelt salg.

Du kan gi tilbakemelding ved å påføre det areal du mener er korrekt i vedlegget og returnere det til Ibestad kommune v/Thomas Benonisen, 9450 Hamnvik. Du kan også melde fra pr mail til thomas.benonisen@ibestad.kommune.no eller du kan bruke telefon 922 33370.

Når vi får tilbakemelding, vil Matrikkelen bli korrigert dersom det er grunnlag for dette. Det kan bli gjennomført en ny oppmåling dersom vi finner at dine arealopplysninger avviker vesentlig fra våre oppmålingsdata.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon før taksering starter.

Med vennlig hilsen
Ibestad kommune


Helge Høve

rådmann