Kommunepsykologen skal styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Dette skjer primært gjennom system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og faglig støtte til andre kommunale tjenester er viktige del av dette arbeidet.

Kommunepsykologen skal bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.

Kommunepsykolog er tilsatt i samarbeid mellom Astafjordlegen og Bardu kommune