Ibestad kommune har vedtatt mål for forvaltning av elg i perioden 2023 - 2024. 

Måldokumentet kan leses her

Hjorteviltforskriftens § 3 stiller krav om at kommunen skal vedta mål for utviklingen av elgbestanden der det er åpnet for jakt på arten. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker. Forvaltningen skal bidra til at arten og dens genetiske mangfold bevares og forekommer i levedyktige bestander, samtidig som den skal sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av viltressursene.

De kommunale målene skal være konkrete og etterprøvbare, og de bør ha en tidsramme som gjør det mulig å evaluere og justere de med jevne mellomrom. De bør derfor rulleres på samme måte som øvrige kommunale planer.

Videre er det viktig at kommunens mål fungerer som tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan. Det er et overordnet mål at hjorteviltforvaltning skal være mest mulig stammerettet, slik at hjorteviltet kan forvaltes i sitt naturlige årsleveområde. Bruk av bestandsplan bør være hovedregelen. Kommunen skal legge til rette for samarbeid på tvers av vald og kommunegrenser, og skal stimulere jaktrettshaverne til å utarbeide bestandsplan. En slik plan må være i samsvar med kommunens mål for å kunne godkjennes, og det er viktig at jaktrettshavere inkluderes og sikres gode muligheter for medvirkning når de kommunale målene utarbeides.

Den 24.10.2022 arrangerte Ibestad kommune et åpent infomøte om elgforvaltning.  Formålet var å orientere om hvordan kommunen, i dialog med jaktrettshavere, kan komme i gang med kommunale mål, som igjen kan danne grunnlag for utarbeidelse av bestandsplaner. Elgforsker Torstein Storaas, professor emeritus ved Høyskolen på Innlandet, holdt foredrag om hvilke punkter kommunen bør vektlegge mest og hvilke data som bør trekkes inn, samt rollefordelingen mellom kommunen og jaktrettshavere. Leder i viltnemnda presenterte en fremdriftsplan for arbeidet med de kommunale målene og bestandsplaner.

Grunneier- og utmarkslagene ble invitert til oppfølgingsmøte om elgforvaltning den 06.12.2022. Det ble dannet en arbeidsgruppe bestående av landbrukskonsulenten, representanter fra viltnemnda, samt én representant fra hvert grunneier-/utmarkslag. Gruppa hadde fire arbeidsmøter.

Etter behandling i arbeidsgruppa, ble måldokumentet først lagt frem for viltnemnda i møte den 06.03.2023 og for formannskapet i møte den 15.03.2023, før det ble endelig vedtatt i kommunestyret i møte den 16.03.2023.