Ibestad har allerede sagt seg villig til å ta imot 20 ukrainske flyktninger. Kommunen har fått positiv respons fra IMDI, og har samtidig blitt bedt om å ta imot ytterligere 10 flyktninger, totalt 30. Dette er flyktninger som kommunen selv skal bosette. Kommunestyret vil treffe endelig vedtak om den siste anmodningen i neste uke. Flyktningene som kommer er hovedsakelig kvinner og barn samt eldre.

Samtidig har en privat aktør søkt om drift av mottak i Ibestad kommune. Driften innebærer mottak (men ikke bosetting) av inntil 34 flyktninger. Aktøren har fått opsjon hos kommunen på leie av leiligheter i tidligere Doktorgården mfl. I tillegg har de opsjon fra en annen utleieaktør. Søknadene behandles nå av UDI.

En slik bosetting/mottak vil i sterk grad berøre skole, barnehage, helsetjenester, NAV, barnevern og tilgjengelighet på boliger.

Kommunen legger mye ressurser i å få til et godt mottak av flyktninger, god oppfølging og god integrering. Vi har derfor behov for at hele samfunnet stiller opp og at vi løfter i flokk.

Kommunen ønsker å komme i kontakt med innbyggere som ønsker å leie ut bolig/ leilighet som kan benyttes av flyktninger. Meld fra til servicetorget; postmottak@ibestad.kommune.no dersom du ønsker å bidra med utleie.

Det vil være behov for frivillig innsats i forbindelse med mottak av flyktninger. Vi vurderer nå informasjonsmøter for frivillige i neste eller påfølgende uke. Mer informasjon kommer.

Hvis flyktninger finner en privat løsning i kommunen, kan det søkes om midlertidig Alternativ mottaksplass, som er en ordning som gjelder målgruppen for kollektiv beskyttelse. I de tilfellene der dette blir innvilget både av UDI og kommunen, mottar kommunen økonomisk støtte fra UDI, og kommunen overtar ansvaret for å tilstå ytelser for flyktningene.
Les mer her Kommunen og mottaket - UDI