Boligtjenesten

Boligtjenesten  gir tjenester med hjemmel i pasientrettighetsloven og i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Målet for tjenesten er:
Å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne på en måte som fremmer trygghet, bidrar til likeverd og likestilling og forebygger sosiale problemer, samt tilrettelegge for mestring av ferdigheter som kreves i dagliglivet.
 Vi ønsker å levere et likeverdig tjenestetilbud med god kvalitet, som sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt hverdag, med mangfoldige impulser. Tjenesten har fokus på mestring, identitetsbygging og godt selvbilde. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes behov, som ivaretar respekten for den enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på en best mulig måte.

Våre ansatte

Boligtjenesten har ca 15 ansatt som jobber i turnus. Tjenesten er per i dag bemannet hele døgnet.
Blant våre ansatte finner du både høgskoleutdannede, fagarbeidere og praksislærte. Hos oss jobber det sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere.
I tillegg er miljøtjenesten i Ibestad en lærebedrift, og vi har ofte sykepleierstudenter, vernepleier studenter og lærlinger.
Personalgruppen vår består av både unge og gamle med bred kunnskap, omsorg og varme. Dersom du har lyst til å jobbe sammen med oss, enten som vikar eller i fast stilling, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med enhetsleder Kirstin Wiik Johansen.

Søknad om tjenester

Tjenesten søkes på eget søknadsskjema som du finner her
VI gjør oppmerksom på at miljøtjenesten i Ibestad og pleie- og omsorgstjenesten benytter samme søknadskjema.

Behandling av søknad

Alle søknader om tjenester behandles i koordineringsteamet, som har møter en gang per uke. Vedtaket sendes skriftlig etter behandling i koordineringsteam. Koordineringsteamet består av HSO leder og aktuelle saksbehandlere. Alle saker fra miljøtjenesten i Ibestad behandles av enhetsleder. Søknaden behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt søker. Ved avslag på søknad kan søker klage og klagefristen er senest 4 uker etter mottatt avslag. Klage behandles på nytt i koordineringsteamet og hvis vedtak om avslag opprettholdes sendes klagen fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Hovednummer Boligtjenesten: 480 25 214  
IMG_0037_245x327.jpg
Enhetsleder: Kirstin Wiik Johansen
Vernepleier med videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk, ledelse
Tlf: 95104425
Kirstin.wiik-johansen@ibestad.kommune.no
 
Miljøterapeut 1: Mona Skog
Vernepleier med overordnet faglig ansvar
Tlf: 90912988
mona.skog@ibestad.kommune.no