MØTE I VILTNEMDA 25. MAI 2022 - KL 18:00 PÅ KOMMUNEHUSET

SAKSLISTE

Sak 7 – 22       Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Sak 8 – 22       Leder orienterer

  1. Bestandsutvikling
  2. Sett Elg 2021
  3. Fallvilthendelser 2022

Orientering om tilskuddsordninger til vilttiltak fra fylket:

  • 2020 - Etablering av felles bestandsplanområde, Rolla, – Kr. 70 000 – siste frist 01.11.2022 – eventuell møtedato fastsettes i sak 12 - 22
  • 2021 - Etablering av kommunal ettersøks-ring, – kr. 76 451 - sluttrapportering 01.07.2022
  • 2022 - Telling av elg med helikopter – Kr. 65 000, - utsettes til vinter/vår 2023?

Sak 9 – 22       Forskrifts-endring av minsteareal for Rolla

Forskriftsendring av Minstearealet til 3500 dekar ble sendt på høring 23.02.2022, følgende merknader og dokumenter i saken:

Forslag til vedtak

På grunn korte frister ble det ingen forskrifts-endring for jaktsesongen 2022.

Saken behandles politisk i formannskapet Januar/februar 2023

Sak 10 – 22     Forskrifts-endring av minstearealet Andørja bestandsplansområde

Forslag til vedtak

På grunn korte frister ble det ingen forskrifts-endring for jaktsesongen 2022.

Saken behandles politisk i formannskapet Januar/februar 2023

Sak 11 – 22     Søknad om endring av vald – Drangen elgvald

Forslag til vedtak:

Anbefales

Sak 12 – 22     «Bestandsplanområde» for elgjakt på Rolla

Møtet i januar ble utsatt, grunnet korona, - hva blir veien videre?

 

Forslag til vedtak:

  1. Viltnemda innkaller alle ledere av grunneier-sammenslutninger samt jaktledere på Rolla til et felles møte
  2. Viltnemda bestemmer dato for møtet
     

Sak 13 – 22     Tildeling av antall dyr pr. vald for 2022

VALDNAVN

TELL. AREAL

ANTALL                                                                                       

Minste-areal

OKSE

KU

KALV

FUGLEBERG

Vald 27

6 845

2

3 423

1

0

1

BROKHEIA

Vald 18

12 625

5

2 525

1

2

2

BOLLA-INDRE - YTRE
Vald 5

9 745

3

3 248

1

1

1

DYRSTAD

Vald 8

8 648

3

2 893

1

1

1

SELSET

Vald 4

3 757

1

3 757

0

1

0

VIK

Vald 10

6 128

2

3 064

0

1

1

SKOG-BREIVOLL

Vald 6

14 277

5

2 855

1

2

2

NORD-FORSÅ

Vald 11

7 870

3

2 623

1

1

1

Sørrollnes og Sør-Forså

Vald 25

16 703

6

2 784

2

1

3

Rolla

86 598

30

2 888

8

10

12

ANDØRJA STORVALD

Vald 21

53 674

15

Se bestandsplan

HEIA STORVALD

Vald 23

40 934

12

Se bestandsplan

Andørja Bestandsplanområde

94 608

27

3504

Se bestandsplan

SUM HELE IBESTAD:

181 206

57

 

 

 

 

Tildeling av antall elg pr. vald for 2022 – Viltnemda den 25. mai 2022

Forslag vedtak:

Minsteareal for Rolla er 3000 da og Andørja 4500 da, – på grunn av rapportert bestands-økning, samt økende påkjørsler særlig på Andørja (se vedlegg – «Fallvilt»), bruker vi 50 % regelen på Rolla og for begge vald på Andørja, hvor minstearealet ikke skal være lavere enn 2500 dekar for Rolla og 3500 dekar for Andørja.

Viltnemda tildeler, i.h.t. tabellen, 30 elg for Rolla for 2022 og 27 elg for Andørja i h.t. ny bestandsplan (se egen link - «Andørja Bestandsplan»)

Vedtaket er gjort i henhold til Hjorteviltforskriftens § 7 og § 18.

Det anbefales at unge dyr prioriteres ved avskyting

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

Tildelingen publiseres på hjemmesiden og tildelingen sendes også til valdansvarlig for alle vald på Rolla samt til Andørja bestandsplanområde

Grunneier-/Utmarkslag må velge en kontaktperson til kommunen(valdansvarlig).  Navn og adresse til valdansvarlig må rapporteres til kommunens e-postadresse:

postmottak@ ibestad.kommune.no

KLAGEFRIST PÅ TILDELINGEN:

Valdansvarlig kan klage på vedtaket innen 3 uker fra tildelingen er mottatt, - klagen sendes Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK

Sak 14 – 22       Vedtak møteplan for 2021

Forslag til vedtak:

Januar 2023

GI TILBAKEMELDING OM DU KAN MØTE ELLER IKKE