Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
06. april kl. 20:01

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Kommunale grunnlagsinvesteringer

De regionale utviklingsmidlene – kap. 551, post 60 - forvaltes av fylkeskommunene og skal brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle kommuner i Troms fylke er innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdeprtementet  (KMD), og midlene skal benyttes i henhold til departementets målstruktur.

 

Næringsutvikling

Om Næringsutvikling

Bedriftsetablering:

Bransjekrav:
Alle bransjer har sine egne bransjekrav og alle må innfri et generelt bransjekrav for å kunne drive virksomhet.
Det betyr at det blant annet stilles krav til det fysiske arbeidsmiljøet, sikkerhet, utstyr, avfallshåndtering, rutiner for å unngå forurensning etc.
Designbeskyttelse:
Design- eller mønsterbeskyttelse innebærer at man har enerett til å utnytte en bestemt design kommersielt, det vil si formen eller utseende til den varen man vil selge, i et begrenset tidsrom.
En mønsterbeskyttelse kan derimot ikke omfatte en bakenforliggende teknisk idé eller funksjon. I slike tilfeller bør man søke patent.
Foretaksregistrering:
 
Brønnøysundregisteret / Brønnøysundregistrene / Enhetsregisteret / Foretaksregisteret - Enhetsregisteret i Brønnøysund, www.brreg.no.
 
 
Konkurs:
Rettslig framgangsmåte der en betalingsudyktig (bedrift eller privatperson) mister råderetten over eiendelene sine. Eiendelene blir solgt og utbyttet fordelt mellom fordringshaverne.

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justisdepartementet.

Lønnsgarantiordningen - Skal sikre at du får utbetalt lønn, feriepenger m v som du beviselig har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Miljøsertifisering:
EMAS / Eco-Management and Audit Scheme - En frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innen EU. Gjennom EØS-avtalen kan også norske bedrifter delta i ordningen. En EMAS-godkjenning betyr at bedriften både overholder og går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav.

Miljøfyrtårn - Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Forskjellige partnere (konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner) bidrar under miljøsertifiseringen.

Miljømerking - Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene i Norge - det nordiske svanemerket og den europeiske blomsten. Merkene gir deg mulighet til å velge produkter og tjenester som har gjennomgått en objektiv miljøvurdering.

Næringsareal:
Ibestad kommune har startet et arbeid med kartlegging av mulige næringsareal i kommunen. I denne sammenhengen har en igangsatt vurderingen av Breivoll Industriområde. Formannskapet har den24.11.2014 hatt en sak sak om dette siste til behandling, og saken vil komme opp til behandling i kommunestyret 16.12.2014.

Regionalt næringsfond:

Oppgaveplikt:
Oppgaveregisteret hos Brønnøysundregistrene holder oversikt over hvilke oppgaveplikter staten pålegger næringslivet, det vil si hvilke opplysninger ulike registre og etater krever fra de næringsdrivende. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, og å gi næringsliv og forvaltning tilgang til opplysninger om oppgaveplikter. Skatteetaten kan også svare på spørsmål om oppgaveplikt.
 
Mange av oppgavene som næringslivet skal levere kan i dag registreres elektronisk via altinn.no.
 
Patent:
For at en oppfinnelse skal være patenterbar, må den være en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Patentbeskyttelse / Patentering - Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Et patent gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom. I denne perioden kan du hindre andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som du har patentert. For å få patent må din oppfinnelse oppfylle visse krav.

Standardisering:

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det.
Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen. Eller hva hvis det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på?
Varemerke:
Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Næringsdrivende kan ved registrering sikre seg enerett til bruken av figur, ord eller slagord.
 
Fellesmerke - En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer og/eller tjenester. Slike foreninger kan for eksempel være en forening for malere, leger eller hesteoppdrettere.

 

Eksterne lenker: