De berørte og deres familier er inkludert i målgruppen. Tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Link til regelverk, veileder og søknadsportal:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Utlysning for 2021

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:

  • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

 

Hvem kan søke:

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene (se punkt 2 og 3 f). Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

Kontaktperson i Ibestad kommune er: Willy Aas, tfn.: 91126265. Epost: willy.aas@ibestad.kommune.no

Link til regelverk, veileder og søknadsportal:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier