IMG_7605_400x535_245x328.jpg
Eli  Skog
NAV Ibestad

Leder

Eli Skog

Telefon: 91694521

E-post: eli.skog@nav.no

 
NAV Ibestad ble etablert i september 2009. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester i NAV, folketrygdloven og introduksjonsloven. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning, samt startlån og boligtilskudd etter Husbankens ordninger.
 
For mer informasjon om NAV se www.nav.no https://www.nav.no/no/Person
 
NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV www.nav.no https://www.nav.no/no/Person
 
Kontaktinformasjon
 Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, Nøysomheten 95, Hamnvik
 Postadresse: Postboks 116, 9450 Hamnvik
 Telefon 55 55 33 33
 E-post adresse: nav.kontaktsenter@nav.no
 
Kontoråpningstider:
 Mandag og torsdag kl 10 – 14.
 Åpent for timeavtaler øvrige dager.
 
Telefonåpningstider:
 08.00 – 15.30 NAV Kontakttelefon 55 55 33 33
 
Hvis du ikke får kontakt med din veileder via Ditt NAV
og har behov for nødhjelp/krisehjelp eller annen bistand har NAV Ibestad vakttelefon: 901 87 974
 
Her finner du veiviser til tjenester som kan være aktuelle: https://www.nav.no/no/person
 
Sosiale tjenester i NAV Ibestad:
Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på www.nav.no/sosiale tjenester eller du kan kontakte NAV Ibestad.  https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning
 
Opplysning, råd og veiledning
Råd og veiledning skal bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
NAV har en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning til alle som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, slik at det bidrar til å løse eller forebygge sosiale problemer. For å få det til må du være delaktig i å løse de utfordringene du står overfor. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.
Du kan ta kontakt med NAV Ibestad og be om en samtale. Vi vil da ta utgangspunkt i din livssituasjon og gi deg opplysning, råd og veiledning om hva som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis vi på NAV-kontoret ikke kan gi deg fullt ut den hjelpen du trenger, skal vi bidra til at du får kontakt med rett instans.
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at samtalen blir gjennomført på et skjermet sted.
 
Økonomisk rådgivning
Har du gjeld og har vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter.
For enda mer detaljerte opplysninger om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning www.nav.no/økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Hvis du har økonomiske problemer kan du også ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39
 
Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp, men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Veileder på NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på ditt behov for hjelp. Det gjøres en individuell vurdering av din situasjon og behov for økonomisk sosialhjelp, og hvor mye du eventuelt kan få i støtte.
NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp finner du HER eller ved å henvende deg til NAV Ibestad.
 
Kriterier/vilkår
Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov, og det kan stilles vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Du kan både bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt eller få vilkår om å delta i arbeidsrettet aktivitet.
 
Saksbehandling og saksbehandlingstid
NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter veileder begrunnet  vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket har du mulighet til å klage. Klage skriver du i brevform. Veileder i NAV-kontoret kan være behjelpelig.
Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må veileder eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.
 
Midlertidig botilbud
NAV skal bistå med å finne et midlertidig botilbud til deg hvis du er i en akutte nødsituasjon og ikke klarer dette selv. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen, kan du søke om økonomisk stønad.
Hvis du er i en slik situasjon og uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV vil da gjøre en individuell vurdering om hvorvidt dette kan anses som en nødsituasjon og om NAV kan bistå med hjelp til midlertidig overnatting.
 
Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.
 
Startlån
Startlån er en låneordning for de som sliter med å etablere seg på boligmarkedet eller har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som tar i mot og behandler søknader om startlån. Om du har spørsmål om startlån kan du vende deg til NAV-kontoret.
For mer opplysninger, se Husbanken og Startlån.